Test z wiedzy przyrodniczej był pierwszym z dwu, jakie składają się na egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili we wtorek po godzinie 9. Zawierał zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie ich mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej).
Po przerwie gimnazjaliści przystąpili do rozwiązywania zadań z matematyki.
Arkusz testu z wiedzy przyrodniczej Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już na swojej stronie internetowej. Test z matematyki ma opublikować jeszcze we wtorek.
Na teście z wiedzy przyrodniczej gimnazjaliści mieli do rozwiązania 24 zadania. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.
W zadaniach z biologii pytano m.in. o salamandrę plamistą, przewodzenie impulsów nerwowych, dziedziczność, zależność między pewnym gatunkiem mrówek a tropikalnymi akacjami. Jedno z zadań w tej grupie brzmiało: "U pacjenta stwierdzono wadę wzroku, w wyniku której widzi on obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia. W celu skorygowania tej wady pacjentowi zalecono szkła cylindryczne". Gimnazjalista miał odpowiedzieć czy u pacjenta stwierdzono krótkowzroczność, czy astygmatyzm. Musiał też swoją odpowiedź uzasadnić wybierając jedno z trzech wyjaśnień: "ponieważ ostry obraz w oku powstaje: 1. za siatkówką; 2. na części siatkówki; 3. przed siatkówką".
Z kolei w jednym z zadań z chemii - ilustrowanym fragmentem układu okresowego pierwiastków - uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące reakcji rozkładu nadtlenku wodoru. Inne zadania ilustrowane było tablicą dotyczącą rozpuszczalności wybranych soli w wodzie. Jeszcze inne zadanie dotyczyło topnienia i wrzenia węglowodorów o łańcuchach prostych.

Rozpoczął się egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej>>

Zadania z fizyki dotyczyły m.in. przewodzenia ciepła, odbijania promieni w zwierciadle wklęsłym, siły wyporu ciała zanurzonego w wodzie.
Z kolei rozwiązując zadania z geografii gimnazjaliści musieli m.in. wykazać się umiejętnością posługiwania się pojęciami długość i szerokość geograficzna, odczytywania informacji z wykresów przebiegu średniej rocznej temperatury powietrza i średniej ilości opadów. W jednym z zadań uczniowie korzystając z tabeli zawierającej dane dotyczące liczby urodzeń i zgonów w Polsce mieli odpowiedzieć na pytania dotyczące przyrostu naturalnego. W jeszcze innym - ilustrowanym mapą zawierającą konturowo zaznaczone granice państw w Europie - musieli umieć nazwać te, nad którymi narysowaną trasą przelatuje samolot z Salonik do Warszawy. (PAP)

Na egzaminie gimnazjalnym z polskiego m.in. charakterystyka bohatera>>