Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1639) ma na celu ułatwienie legalnego dostępu obywateli do twórczości w inny sposób niż wyłącznie na podstawie bezpośredniej zgody uprawnionego. Umożliwia m.in. zamieszczanie w celach dydaktycznych i naukowych rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach - w takich przypadkach twórcy będzie przysługiwało wynagrodzenie. Uprawnienie to, po nowelizacji, dotyczy również utworów plastycznych i fotograficznych. "Warunkiem powołania się na dozwolony użytek edukacyjny jest działanie w celu dydaktycznym. W tym zakresie niewystarczające jest odwołanie się do kształcąco-wychowawczej roli szkoły. Istotne jest, aby każde wykorzystanie chronionego utworu odbywało się w ramach działalności dydaktycznej." - tłumaczy MEN. Radzi też, by szczególną uwagę zwrócić na kwestię wyświetlania filmów. "Zawsze dozwolone będzie odtworzenie filmu pokrywającego się tematycznie z zajęciami, połączone z jego omówieniem przez nauczyciela" - podkreśla resort. Zmiany weszły w życie 20 listopada 2015 r.

Wspólne oglądanie filmu tylko w celach dydaktycznych>>