Celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych do 29 r. życia.
Jak powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej dyrektor WUP Grzegorz Sikorski "sytuacja ludzi młodych na rynku pracy jest bardzo trudna", w województwie śląskim bez pracy pozostaje obecnie ponad 14 proc. osób do 25 roku życia, a pomiędzy 25 a 34 rokiem życia - 27 proc.
Sikorski dodał, że w ramach PO WER młodzi ludzie "otrzymają pełen wachlarz wsparcia", gdyż program przewiduje nie tylko doradztwo zawodowe i przekazywanie ofert pracy, ale również m.in. różnego rodzaju szkolenia, prace interwencyjne, staże (przyuczenie do wykonywania zawodu). "Są także środki na rozkręcanie własnego biznesu, promowanie przedsiębiorczości, czyli to wsparcie, które było do tej pory dość rozproszone, w kompetencjach różnych instytucji rynku pracy. Obecnie ta pomoc będzie zintegrowana" - powiedział Sikorski.
Pomocą mogą zostać objęci również absolwenci szkół górniczych woj. śląskiego, którzy nie będą mogli znaleźć pracy po ukończeniu szkoły. "W województwie śląskim są 44 szkoły górnicze, musimy się zorientować ilu młodych ludzi może nie znaleźć pracy w związku z restrukturyzacją zatrudnienia w górnictwie" - powiedział we wtorek Sikorski. Poinformował, że WUP wysłał do szkół ankiety, które mają odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące zawodów i specjalności w jakich są kształceni.
Możliwości wydania tak dużej puli pieniędzy będą spore. Będzie można je przeznaczyć m.in. na indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, płatne staże, prace interwencyjne, szkolenia. Młodzi bezrobotni będą mogli liczyć również na dofinansowanie do działalności gospodarczej (ok. 21 tys. zł), czy refundację składek ZUS dla rozpoczynających pierwszą pracę.

Coraz więcej młodych osób myśli o pracy na własny rachunek>>

Będzie również pomoc na podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w wysokości 7,5 tys. zł (tzw. bon na zasiedlenie) oraz bon szkoleniowy na podniesienie kwalifikacji bezrobotnego w wys. ok. 3,7 tys. zł.
Program przewiduje też bony - tzw. zatrudnieniowy oraz stażowy (po ok. 10 tys. zł każdy). "Bon stażowy to jest taka jakby promesa dla bezrobotnego, który może ten bon zrealizować u pracodawcy, który przyjmie go na 6-miesięczny staż. Osoba bezrobotna otrzymuje te pieniądze w formie stypendium stażowego, a wypłaca go urząd pracy. Na początku stażu pracodawca musi zadeklarować, że po jego upływie zatrudni tego młodego człowieka na kolejne 6 miesięcy" - powiedział Sikorski.
Z kolei bon zatrudnieniowy, jak poinformował dyrektor WUP, "to są pieniądze dla pracodawcy na wypłatę części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie przez 12 miesięcy".
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Będzie on nakierowany w szczególności na indywidualizację wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej a skierowany jest m.in. do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji, czy osób niepełnosprawnych. Program ma również służyć m.in. rozwojowi przedsiębiorczości oraz podejmowania działalności na własny rachunek. Województwo śląskie otrzyma w nowej perspektywie unijnej ponad 201 mln euro.
Pieniądze przeznaczone dla regionu w ramach PO WER - jak poinformował Sikorski - "uruchomione zostaną najpóźniej w drugim kwartale tego roku"; w 2015 roku będzie to m.in. prawie 100 mln zł dla powiatowych urzędów pracy oraz ok. 45 mln zł na konkursy dla innych instytucji, które będą chciały wspierać młodych (np. agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe). (PAP)

Program nauczania przedsiębiorczości musi być bardziej nowoczesny>>