Całą nowelizację poparło 53 senatorów, 22 było przeciw, nikt wstrzymał się od głosu.
Wprowadza ona do szkół nową kategorię pracowników - asystentów nauczyciela. Ich zadaniem ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych. Zatrudnienie asystenta nie będzie obowiązkowe. O tym, czy w danej placówce taka osoba się pojawi, decydować będą same szkoły i organy je prowadzące.
Asystenci będą musieli mieć przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie co najmniej takie, jak nauczyciele uczący w danej szkole. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie Kodeksu pracy, a nie - jak nauczyciele - na podstawie Karty nauczyciela. Ich wynagrodzenie nie będzie mogło być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego.
Senatorowie PiS chcieli m.in. by zamiast "asystentów nauczycieli" w szkołach podstawowych pojawili się "nauczyciele wspierający", zatrudnieni zgodnie z Kartą nauczyciela oraz by zakres ich obowiązków określał minister edukacji w rozporządzeniu. Poprawki w tej sprawie zostały odrzucone przez Senat.
Nowelizacja daje też możliwości odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z jej zapisami, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z nowelą o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców.
Senatorowie PiS chcieli pójść o krok dalej. Zaproponowali, by do odroczenia nie była konieczna opinia poradni, by wystarczała sama wola rodziców. Poprawka została przez Senat odrzucona.
W nowelizacji znajdują się także zapisy dotyczące m.in. organizacji zajęć świetlicowych w szkołach. Zgodnie z nimi szkoły będą musiały organizować taką opiekę, jeśli będą wnioskować o to rodzice. W świetlicach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło przebywać więcej niż 25 uczniów.
Oprócz poprawki dotyczącej ograniczenia zakresu pracy asystentów Senat zaproponował w czwartek także trzy poprawki o charakterze technicznym do ustawy o cudzoziemcach. W noweli są bowiem zapisy likwidujące lukę prawną, która pojawiła się w wyniku równoległego nowelizowania w ub.r. ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji oraz ustawy o cudzoziemcach. (PAP)

Polecamy: Bez dodatkowych pieniędzy gminy nie zatrudnią asystentów

Reforma dotycząca asystentów nauczycieli będzie jednym z tematów III zjazdu AZDS, który odbędzie się 29 maja 2014 r. w Warszawie. Program>>