"Nowy Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2014-2020 będzie w większym stopniu zorientowany pro gospodarczo" - zapowiedział w czwartek marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przedstawiając projekt.

Wśród najważniejszych obszarów programu znalazło się m.in. wsparcie firm w regionie, ze szczególnym naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz wzmocnienie otoczenia biznesu. Na ten cel trafi 1,5 mld zł.
Pieniądze z tej puli pójdą m.in. na wspólne przedsięwzięcia biznesu i świata nauki, promowanie oferty eksportowej, uzbrajanie przez samorządy terenów inwestycyjnych oraz wsparcie dla osób, zamierzających założyć działalność gospodarczą.
Drugim istotnym obszarem jest sektor transportu, na który w projekcie przewidziano 720 mln zł. Większość z tych środków ma trafić na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich, które uzupełniają sieć dróg krajowych i autostrad. Dofinansowane zostaną także działania związane z inwestycjami w transport publiczny.
Podobna kwota (ok. 700 mln zł) trafi na projekty energetyczne, m.in. inwestycje w ekologiczny tabor autobusowy, wymianę oświetlenia ulicznego, trasy rowerowe oraz modernizacje systemów ciepłowniczych.
420 mln zł trafi na inwestycje ws. ochrony środowiska. Przede wszystkim chodzi tu o projekty dot. oczyszczania ścieków komunalnych, a także efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Według projektu RPO na finansowanie przedsięwzięć wspierających najatrakcyjniejsze walory naturalne oraz kulturalne regionu trafi 350 mln zł.
Projekty rewitalizacyjne zasili 220 mln zł. Zarząd województwa zwraca jednak uwagę, że muszą być one dobrze uzasadnione gospodarczo i społecznie.
Natomiast 140 mln zł to pula na kolejne etapy informatyzacji m.in. instytucji publicznych.
Zgodnie z wytycznymi KE na mapie Świętokrzyskiego określono obszary strategicznej interwencji. Wśród nich centralne miejsce zajmuje Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF), w skład którego wchodzi miasto Kielce oraz gminy ościenne. Na projekty KOF dedykowane będzie 340 mln zł.
W granicach województwa zarysowano także inne Obszary Strategicznej Interwencji - obejmujące trzy miasta północy województwa i zarazem największe po Kielcach ośrodki w regionie: Skarżysko-Kamienną, Starachowice oraz Ostrowiec Świętokrzyski, które w opinii samorządowców tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Przewidziano także wsparcie dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, obszarów uzdrowiskowych oraz terenu Gór Świętokrzyskich.
Jak podkreślił członek zarządu województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak podczas spotkania z dziennikarzami, kształt projektu RPO na lata 2014-2020 wynika z dwóch ważnych dokumentów, opracowanych w ostatnim czasie: zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku" oraz „Strategii Badań i Innowacji".
W drugim z dokumentów określono tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli najbardziej obiecujące gałęzie gospodarki, na których powinny koncentrować się środki kierowane do przedsiębiorców. Zgodnie ze strategią to: zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystyka zdrowotna oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.
Członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski, zwrócił uwagę, że środki na projekty infrastrukturalne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią ok. 70 proc. RPO. Pozostała część to pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Według informacji przekazanych na początku lutego w Kielcach przez wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbietę Bieńkowską możliwe, że regionalne programy operacyjne będą wynegocjowane z KE do połowy br.
Według Jarubasa „realnym terminem" pierwszych naborów wniosków jest koniec 2014 r.