Stworzenie takich dokumentów wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego Ramowej Dyrektywy Wodnej, która m.in. nakazuje konsolidację dokumentów i strategii dotyczących ochrony przeciwpowodziowej czy poprawy jakości wód.

CIR podkreśliło, że Masterplany dla dorzeczy Wisły i Odry są wynikiem ustaleń z Komisją Europejską. Będą one stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r.
Celem Masterplanów jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu oraz potencjału wód, a także związanych z nimi ekosystemów; zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności i środowiska naturalnego; ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych; wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami.

Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski tłumaczył we wcześniejszej rozmowie z PAP, że po przyjęciu tych dokumentów każdy projekt np. inwestycyjny, który będzie dotyczył wód, będzie analizowany co do zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną. Dokumenty te mają pozwolić rozstrzygnąć m.in., które inwestycje mają uzasadnienie, a które nie - czy np. budować zbiornik retencyjny czy polder.

CIR dodało, że w Masterplanach zestawiono planowane do realizacji inwestycje do 2021 r. na obszarach dorzeczy Wisły i Odry. Stworzono dwie podstawowe listy inwestycji. Pierwsza zawiera projekty, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. Z kolei na drugiej wyszczególniono inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie ich stanu/potencjału, i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstw. Chodzi o takie inwestycje, które są np. priorytetowe dla bezpieczeństwa ludności m.in. budowa wałów przeciwpowodziowych, czy polderów. W tej kategorii znajdują się także inwestycje energetyczne.

Odstępstwa od wyznaczonych celów środowiskowych dotyczą: 155 inwestycji w obszarze dorzecza Wisły (w tym: 43 zrealizowanych, 36 będących w trakcie realizacji i 76 planowanych) oraz 161 inwestycji w obszarze dorzecza Odry (w tym: 36 zrealizowanych, 28 będących w trakcie realizacji, 64 planowanych do realizacji do 2016 r. i 33 planowanych do realizacji po 2016 r.). (PAP)