Pytanie użytkownika LEX Prawo Ochrony Środowiska:

Artykuł 23 ust. 10a ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863) – dalej u.g.o.o.o. mówi, że recykler wystawia dokumenty w czterech egzemplarzach.

  • W jaki sposób mają zostać wystawione dokumenty w styczniu?
  • Czy należy przekazać wnioskującemu egzemplarz ABC, czy też dwa egzemplarze A i jeden C?
  • Co oznacza ust. 10b mówiący, iż wnioskodawca ma uzupełnić dokumenty?

Przecież otrzymuje uzupełnione od recyklera.

Odpowiedź

Nowe zasady wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling od dnia 1 stycznia 2018 roku dotyczą także odpadów opakowaniowych przetworzonych w IV kwartale 2017 roku.

DPO i DPR

Przepisy ustawy z 12.10.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2056), które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., wprowadzają również zmiany dotyczące wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR). Powyższa ustawa przy tym nie przewiduje w okresie przejściowym stosowania dotychczasowych przepisów dotyczących wystawiania dokumentów DPO i DPR w odniesieniu do odpadów opakowaniowych przetworzonych w IV kwartale 2017 roku. W związku z powyższym od 1 stycznia 2018 r. wystawianie dokumentów DPO i DPR powinno być zgodne z nowymi zasadami, również w odniesieniu do odpadów opakowaniowych przekazanych do przetworzenia w IV kwartale 2017 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 10a dodawanym powyższą ustawą do przepisów ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863) – dalej u.g.o.o.o., w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawia dokumenty DPO lub DPR w czterech egzemplarzach, a nie tak jak dotychczas w trzech. Jednak do czasu określenia nowych wzorów dokumentów DPO i DPR, obowiązują wzory tych dokumentów określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 15.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz.U. poz. 1966). W związku z powyższym, w obecnym stanie prawnym wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie dwóch egzemplarzy dokumentu DPO lub DPR określonego we wzorze „A” w ww. rozporządzeniu. Wystawiający ten dokument pozostawi w takim przypadku u siebie jeden egzemplarz dokumentu A, natomiast drugi wraz z pozostałymi dokumentami określonymi we wzorach B i C przekaże wnioskodawcy określonemu w art. 23 ust. 5 u.g.o.o.o.