Kwestie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli reguluje art. 72 ust.  1 Karty Nauczyciela. Wynika z niego, że niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

 

Uprawnieni tylko niektórzy pedagodzy

Zapomogi losowe powinny być przyznawane po każdorazowym rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji materialno-bytowej osoby, która zapomogę ma otrzymać.

Do korzystania z funduszu uprawnieni są:

  • a) z art. 72 ust. 1 KN. - nauczyciele korzystający z opieki lekarskiej zatrudnieni na co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • b) z art. 72 ust. 4 KN. - nauczyciele emeryci i renciści oraz korzystający ze świadczenia kompensacyjnego.


Zapomogi zdrowotne przysługują osobom o przewlekłej chorobie jak na przykład: schorzenia nowotworowe, cukrzyca, gruźlica, choroby krążenia, choroby narządów wewnętrznych, oraz w każdej innej przewlekłej chorobie i schorzeniach.

 

Zapomoga przyznawana na wniosek

Zapomoga zdrowotna przyznawana jest na wniosek składany do dyrektora szkoły. Do wniosku dołącza się dokumentację, która potwierdza dochody rodziny, dokumentację potwierdzającą stan zdrowia oraz koszty ponoszone na leczenie i zaświadczenie dyrektora szkoły o pozostawaniu w zatrudnieniu (rencie, emeryturze).

Wysokość zapomogi zdrowotnej proponuje komisja ds. funduszu zdrowotnego, a ostateczną decyzję w sprawie przyznawania zapomogi zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły.

 

Zapomoga a podstawa opodatkowania i zwolnienie

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł. Jeśli chodzi o choroby, jedynie długotrwała (a nie ciężka) choroba uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku.