Zgłaszane w konkursie projekty muszą być wysoce innowacyjne. Na dofinansowanie mają szansę firmy wprowadzające nowe technologie i rozwiązania, które w Polsce obecne są nie dłużej niż trzy lata, a na świecie są znane nie dłużej niż pięć lat. Średniej wielkości przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie 35 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych, a mikro i małe 45 proc. Firmy na złożenie wniosków mają czas do końca listopada.
Jak powiedział w środę PAP dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Hubert Zobel, „298 mln zł dotyczy wsparcia dla projektów o wartości dofinansowania między 50 tys. a 1 mln zł”. „100 mln zł przeznaczamy na projekty powyżej 1 mln do 5 mln zł. Pieniądze te chcemy rozdysponować wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Wielkopolsce. Spodziewamy się dużego zainteresowania” - dodał.
Zobel tłumaczył, że nie muszą to być projekty przeprowadzane z uczelniami. „Może to być np. zakup nowoczesnej linii produkcyjnej, wprowadzenie innowacyjnego procesu w firmie czy rozwiązań marketingowych” – wymienił. Wparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw - czyli wdrażających innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne – może się odbyć poprzez dofinansowanie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Jest to np. transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
„Wysoka innowacyjność musi być podparta odpowiednią opinią. W porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej Komisja Europejska dość znacznie podniosła poprzeczkę i nie są to pieniądze przeznaczone na typowe inwestycje, każda z nich musi odznaczać się pewną udokumentowaną innowacyjnością” – zaznaczył dyrektor departamentu.
W całym WRPO na wzmocnienie konkurencyjności w ramach tzw. pierwszej osi priorytetowej przeznaczonych jest 467 mln euro. Oprócz wsparcia wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw w formie dotacji przewiduje się również wsparcie w formie instrumentów finansowych, podnoszące konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw również dzięki podniesieniu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. To ostatnie z działań związane jest z modyfikacją procesów technologiczno-produkcyjnych, kompleksową modernizacją energochłonnych obiektów i inwestycjami w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

WRPO 2014+ jest programem dwufunduszowym. Ponad 70 proc. z 2,4 mld euro zapisanych w WRPO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część z Europejskiego Funduszu Społecznego. Według wyliczeń urzędu, region otrzymał 7,8 proc. ogólnej kwoty przeznaczonej na wszystkie 16 polskich programów regionalnych. Pod tym względem Wielkopolska znalazła się na trzecim miejscu w Polsce - po województwach: śląskim i małopolskim. Na statystycznego mieszkańca regionu przypadnie nieco ponad 700 euro środków unijnych. Głównym celem WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa.