Przyjęte regulacje zwiększają przejrzystość i uczciwość w postępowaniach o udzielenie koncesji, w szczególności poprzez ograniczenie arbitralności działań zamawiających, co ułatwi wykonawcom dostęp do rynku koncesji.

Nowe prawo wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

Przygotowane rozwiązania, wzorem nowych przepisów Prawa zamówień publicznych, promują i dają możliwość realnego wykorzystywania przy zawieraniu umów koncesji pozaekonomicznych elementów, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. W opisie przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi będą uwzględniane szczególne warunki realizacji umów koncesji, odnoszące się m.in. do: aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, innowacyjnych, przestrzegania przez koncesjonariusza przepisów prawa pracy, ochrony środowiska i zabezpieczenia społecznego, podwykonawstwa, rozszerzenia zakresu dopuszczalnych zmian, wypowiedzenia oraz unieważnienia zawartej umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przy realizacji umów koncesji zalecane jest także branie pod uwagę względów społecznych, dotyczących m. in. społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych lub innych osób defaworyzowanych (zgodnie z art. 35 dyrektywy koncesyjnej). Przepisy projektowanej ustawy przewidują, że zamawiający (w ogłoszeniu o koncesji albo we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym) będą mogli zastrzec, że o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub inni wykonawcy, których statutowym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych. Przewidziano także, że zamawiający może określić minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób, nie mniejszy niż 30 proc. osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców,

Pozostałe regulacje dotyczą:
• Uproszczenia procedur postępowania o zawarcie umowy koncesji i ich uelastycznienia. Nowe rozwiązania będą korzystne zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, poprzez m.in.:
- zmniejszenie obowiązków formalnych wykonawców na etapie postępowania o zawarcie umowy koncesji, uproszczenie i uelastycznienie procedur. Wykonawca będzie przedstawiał oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a obowiązek złożenia wszystkich dokumentów dotyczy co do zasady wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
- możliwość swobodnego określenia procedury prowadzącej do wyboru koncesjonariusza (skrócenia terminu na składanie wniosków oraz określenia ustawowego terminu składania ofert),
- określenia przez zamawiających szczegółowych warunków związanych z realizacją umowy koncesji, a więc aspektów gospodarczych, środowiskowych i społecznych, związanych z zatrudnieniem lub innowacyjnością. Dodatkowo warunki te, powiązane z przedmiotem koncesji, będą musiały zostać wskazane w ogłoszeniu o koncesji lub w innych dokumentach zamówienia.

• Rozszerzenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy, w tym:
- rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania koncesji na roboty budowlane lub usługi na zamawiających sektorowych,
- rozszerzenia zakresu przedmiotowego poprzez uregulowanie kwestii dotyczących koncesji na roboty budowlane lub usługi i umów mieszanych.

• Ukształtowania środków ochrony prawnej w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w sposób analogiczny do mających zastosowanie w zamówieniach publicznych, a tym samym przyznanie wykonawcom ubiegającym się o koncesje możliwości wniesienia odwołania rozpoznawanego przez Krajową Izbę Odwoławczą (w postępowaniu odwoławczym) i skargi przez Sąd Okręgowy (w postępowaniu skargowym) na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, w miejsce wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych w trybie sądowo-administracyjnym.

• Modyfikacji rozwiązania umowy koncesji:
- określenie przesłanek modyfikacji umowy koncesji,
- skrócenie okresu trwania umowy o koncesję na roboty budowlane lub usługi w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk polegających na ograniczeniu konkurencji w dostępie do rynku.

• Powierzenia prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych właściwości w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określanie zadań i sposobu realizacji kompetencji w zakresie tego rodzaju.

• Wprowadzenia nowych gwarancji ustawowych, dotyczących m.in. konieczności publikacji ogłoszeń, eliminowania konfliktów interesów, opisu przedmiotu zamówienia nie godzącego w uczciwą konkurencję, opisania procedury udzielania koncesji, kwalifikacji podmiotowej do udziału w postępowaniu oraz dostępu do środków odwoławczych.