Zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie powołania Cezariusza Lesisza na stanowisko pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego weszło w życie w poniedziałek.  Lesisz ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce i USA. Wcześniej był m.in. szefem gabinetu politycznego ministra rozwoju i finansów w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnikiem ministra finansów do kontaktów z Parlamentem RP i organizacjami pozarządowymi

Do zadań pełnomocnika należą formułowanie propozycji służących efektywnej realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych oraz przyjętych kierunków rozwoju, programów i strategii rządowych w sferze gospodarczej oraz nadzór nad wprowadzaniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zarządzaniu mieniem państwowym.

- Po części kompetencje ministra rozwoju i inwestycji oprócz wdrażania rynkowych praktyk ładu korporacyjnego w spólkach skarbu państwa - ciekawe - tak skomentował powołanie nowego pelnomocnik na twitterze Arkadiusz Pączka, ekspert Pracodawców RP.

Pełnomocnik ds. rozwoju gospodarczego ma formułować propozycje zmian legislacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu mieniem państwowym i wspierać działania premiera dotyczące międzynarodowej współpracy gospodarczej.

- Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań -  podkreśla KPRM.

Pełnomocnik obowiązany jest przedstawiać premierowi analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania i roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informuje szefa rządu o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań. W celu właściwej realizacji powierzonych zadań, pełnomocnik ds. rozwoju gospodarczego może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.

Ponadto, pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień i zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań. Jak podano, do pracy w zespołach mogą być delegowani pracownicy urzędów państwowych na wniosek pełnomocnika.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia Kancelaria Premiera, a wydatki związane z jego działalnością są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
PAP/jol