"Stworzony przez nas mechanizm służy kompensacji strat w środowisku naturalnym, związanych z budową autostrady A1. To dla naszego regionu inwestycja bardzo ważna, ale trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że jak każde tego typu wielkie przedsięwzięcie, oznacza także określone koszty i uciążliwości dla lokalnych społeczności – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W celu realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa partnerska "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Jej stronami są samorząd województwa (lider) i gminy: w powiecie aleksandrowskim - Aleksandrów Kujawski, Raciążek i Waganiec, w powiecie włocławskim - Brześć Kujawski, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Choceń, Włocławek (gmina wiejska).

Na przedsięwzięcie składa się 56 projektów inwestycyjnych, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rekultywacja terenu składowiska odpadów komunalnych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych, zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, usuwanie i utylizacja elementów zawierających azbest.

Najwięcej na inwestycje proekologiczne realizowane w ramach umowy zostanie wydane w gminach Aleksandrów Kujawski i Kowal - po 13,2 mln zł.

Łączny koszt wszystkich projektów wyniesie 60,9 mln zł. Koszty kwalifikowane, które sięgną 52,7 mln zł, zostaną pokryte ze środków WFOŚiGW (70 proc.) i Urzędu Marszałkowskiego (5 proc.); resztę stanowić będzie wkład własny gmin.

Niektóre z inwestycji już się rozpoczęły. Wszystkie potrwają do końca 2015 r. (PAP)

rau/ je/