Niektóre rozwiązania już zaczęły funkcjonować. W przypadku przewlekłych schorzeń lekarze od początku października 2014 mogą wypisać pacjentowi recepty nawet na rok, zamiast maksymalnie na trzy miesiące - jak wcześniej. Ma to spowodować, że zmniejszy się liczba wizyt lekarskich, których celem było wyłącznie uzyskanie przez pacjenta, np. z przewlekłym schorzeniem, kolejnej recepty na leki, a jednocześnie wpłynąć na lepszy dostęp do lekarzy tych pacjentów, którzy potrzebują porady lekarskiej.

Większość rozporządzeń, które w ostatnich dniach zostały podpisane przez ministra zdrowia, lub których projekty są jeszcze w uzgodnieniach, dotyczy tzw. pakietu onkologicznego.

Pod koniec października 2014 podpisane zostało rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia szpitalnego. Rozwiązania zawarte w tym dokumencie mają zacząć obowiązywać od stycznia 2015 roku. Rozporządzenie wprowadza dla placówek realizujących świadczenia z zakresu hospitalizacji w dziedzinie onkologii obowiązek "wyodrębnienia planującego i koordynującego proces leczenia zespołu terapeutycznego". "Zespół ten będzie kwalifikował pacjenta do leczenia zabiegowego lub chemioterapii lub radioterapii oraz ustali harmonogram leczenia i rodzaje stosowanej terapii" - wyjaśniło MZ w uzasadnieniu.

W rozporządzeniu znalazł się ponadto zapis, że szpital ma 14 dni na to, aby zespół ten określił postępowanie terapeutyczne oraz aby rozpoczęło się leczenie. To szpital będzie też miał obowiązek wyznaczenia koordynatora leczenia dla każdego pacjenta. Jak wyjaśnia Ministerstwo, rolę taką mogą pełnić między innymi  pielęgniarki lub inny wykwalifikowany personel zajmujący się działaniami organizacyjno-administracyjnymi, takimi jak umawianie wizyt u świadczeniodawców, potwierdzanie wykonania kolejnych etapów leczenia". W leczeniu powinien także zostać zapewniony udział psychologa lub psychoonkologa.

Placówka prowadząca chemioterapię lub radioterapię onkologiczną powinna ponadto w uzasadnionych medycznie przypadkach zapewnić zakwaterowanie albo zakwaterowanie i transport z miejsca tego zakwaterowania do miejsca, gdzie odbywa się terapia. Chodzi o pacjentów, których stan nie wymaga hospitalizacji, a jednocześnie jest na tyle poważny, że dojazd i przemieszczanie się o własnych siłach jest dla nich bardzo trudne, na przykład po seansie radioterapii.

W rozporządzeniu znalazł się także zapis dotyczący wszystkich szpitali, z wyjątkiem oddziałów pediatrycznych, neonatologicznych oraz ginekologiczno-położniczych. Chodzi o wymóg opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta podczas hospitalizacji.

Podpisane zostało już także rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W dokumencie wskazano, że przychodnie realizujące diagnostykę i leczenie na podstawie karty onkologicznej muszą zapewnić dostęp do realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej oraz medycyny nuklearnej i badań endoskopowych.

Czytaj: Zmiany w POZ: większy zakres badań zlecanych przez lekarza >>>

Wskazano ponadto, że placówka taka zapewnia diagnostykę onkologiczną w 2015 roku w terminie nie dłuższym niż 9 tygodni od dnia wpisania się pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, w 2016 roku - w terminie 8 tygodni, a od 2017 roku - ma to być 7 tygodni.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia wprowadzający wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która będzie uprawniała do diagnostyki i leczenia bez limitów, z zachowaniem wyznaczonych terminów.

Czytaj : Trwają prace nad określeniem wskaźnika rozpoznania nowotworów >>>

Karta - jak podkreśla MZ - zastąpi skierowanie, a także znajdą się w niej informacje dotyczące procesu diagnostyki i leczenia pacjenta – od rozpoczęcia szybkiej terapii onkologicznej, aż do zakończenia leczenia, kiedy pacjent wróci pod opiekę lekarza POZ. Kartę będzie wydawał przede wszystkim lekarz POZ, jeśli podejrzewać będzie u pacjenta chorobę nowotworową. Karta dla pacjentów z potwierdzonym nowotworem złośliwym będzie mogła być wydawana również przez lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub w szpitalu. 

Ponadto do konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie wskaźnika rozpoznawania nowotworów. Dokument określa sposób ustalania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania raka. Chodzi o liczbę pacjentów, którym lekarz wydał kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, w stosunku do liczby tych pacjentów, u których po tej diagnostyce rozpoznano nowotwór złośliwy. Jak przewiduje projekt, minimalny wskaźnik rozpoznawania nowotworów wynosi 1/15. Według MZ, wprowadzenie minimalnego wskaźnika ograniczy możliwość wydawania kart pacjentom niecierpiącym na schorzenia onkologiczne.

W fazie uzgodnień jest także projekt dotyczący zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców i szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji, a także sprawozdawania ich do NFZ. Przychodnie i szpitale będą musiały między innymi dodatkowo sprawozdawać dane dotyczące wydanych kart leczenia onkologicznego, na przykład numer karty i dane lekarza, który ją wystawił, ale też dane dot. realizacji poszczególnych etapów szybkiej ścieżki onkologicznej tak, aby można było zweryfikować dotrzymanie przez świadczeniodawcę terminów ich realizacji. Rozporządzenie wskazuje, że dla pacjentów objętych diagnostyką lub leczeniem onkologicznym prowadzone mają być odrębne listy oczekujących.

Dokument uregulować ma także przekazywanie danych dot. list oczekujących w przypadku nie tylko świadczeń onkologicznych. Projekt przewiduje uwzględnienie wprowadzonego przez nowelizację ustawy obowiązku przekazywania przez przychodnie i szpitale informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Wskazano ponadto, że w przypadku niektórych świadczeń rejestry oczekujących w kolejce będą prowadzone poprzez aplikację NFZ. Chodzi między innymi o kolejki do poradni onkologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych i endokrynologicznych, zabiegów endoprotezoplastyki oraz zaćmy, pacjentów objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie lub wyleczenie nowotworu. W myśl projektu lekarze POZ będą musieli szerzej sprawozdawać dane o udzielnych poradach i realizowanych badaniach diagnostycznych.

Przygotowane zostały także projekty zarządzeń dotyczące przekazania z NFZ do Agencji Oceny Technologii Medycznych wyceny świadczeń, między innymi w sprawie nadanie statutu Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji, a także w sprawie wynagradzania członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji. Jest także projekt, który określa sposób i procedurę przygotowania raportu ws. oceny świadczenia zdrowotnego. Raporty te dotyczyć będą oceny poziomu lub sposobu finansowania świadczenia, a także usunięcia danego świadczenia z wykazu świadczeń gwarantowanych. Projekt zawiera katalog podmiotów, do których AOTM może zwrócić się o opinię lub przekazanie danych.

Brakuje nadal szczegółów dotyczących finansowania rozwiązań, na przykład premiowania lekarzy POZ za rozpoznawanie podejrzeń nowotworów. Resort zapewnia, że negocjacje w sprawie finansowania zwiększonych kompetencji lekarzy POZ, związanych z wejściem w życie pakietu onkologicznego, mają zakończyć się do końca listopada 2014. W najbliższym czasie powinny być gotowe zarządzania prezesa NFZ w tym zakresie. Lekarze grożą jednak, że nie podpiszą z NFZ umów na nowy rok.

Czytaj także: Pakiet kolejkowy korzystny dla pacjentów, niekorzystny dla placówek>>>

W myśl przepisów, które mają wejść w życie od 2015 roku lekarze POZ będą mieli poszerzony katalog badań diagnostycznych, które mogą zlecić po to, aby szybciej wykrywać choroby nowotworowe. Zgodnie z tymi przepisami lekarze POZ mają wykazać się większą czujnością onkologiczną, wykrywać podejrzenia nowotworów i zakładać pacjentom z podejrzeniem nowotworu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, uprawniające ich do szybkiej ścieżki diagnostyki i terapii onkologicznej bez limitów. Po zakończeniu leczenia onkologicznego pacjenci mają wracać pod opiekę lekarzy POZ.

Trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny zostały uchwalone w lipcu 2014, a 12 sierpnia 2014 podpisał je prezydent. Resort zdrowia część rozwiązań zaplanował jednak nie w ustawach, a znaleźć się one mają w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ.(pap)