Autorzy projektu proponują, by szczepionki dostępne w aptece na podstawie recepty mogły być objęte refundacją na zasadach analogicznych jak leki, z przewidzeniem jednak pewnych odmienności z uwagi na specyfikę tych produktów. "Zakłada się, że wprowadzenie nowych regulacji dotyczących współfinansowania ceny szczepionek przez pacjenta i publicznego płatnika zwiększy dostępność szczepień dla osób, które rezygnują z ich zakupu z uwagi na cenę" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem listy refundacyjne mają być publikowane co trzy, a nie - jak obecnie - dwa miesiące. Ma to zapewnić większą stabilność cen zarówno dla pacjentów, jak i aptek.

Resort chce ułatwić możliwość zmiany decyzji o objęciu refundacją. Obecnie, żeby zmienić opis programu lekowego, minister zdrowia musi mieć zgodę wszystkich wnioskodawców, których leki są refundowane w ramach tego programu. Zaproponowano więc, by w decyzji refundacyjnej zawarte były jedynie elementy bezpośrednio związane z lekiem lub środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla którego została ona wydana. Opis programu lekowego będzie natomiast zawierał zbiór informacji z poszczególnych decyzji refundacyjnych dla wszystkich leków, które w tym programie mają być finansowane.

W projekcie zaproponowano także nowe zasady obejmowania refundacją leków sprowadzanych w ramach importu równoległego, które mają ułatwić ich finansowanie.

Autorzy projektu zwrócili także uwagę, że obecnie nie ma możliwości podawania pacjentom leków w ramach tzw. compassionate use. Jest to możliwość zastosowania niezarejestrowanego leku, gdy prowadzone badania kliniczne wykazują skuteczność terapii. Projekt przewiduje, że leki te - za zgodą ministra zdrowia - mogłyby być podawane pacjentom cierpiącym na przewlekłą, wycieńczającą lub zagrażającą życiu chorobę, na którą w Polsce nie ma innego, skutecznego leku.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów minister zdrowia przy podejmowaniu decyzji refundacyjnej może brać pod uwagę działalność naukowo-badawczą i inwestycyjną wnioskodawcy związaną z ochroną zdrowia. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, brak jednak wskaźników, które pozwoliłyby ocenić taką działalność.

 [-OFERTA_HTML-]

Autorzy projektu proponują, by minister właściwy ds. gospodarki oceniał wpływ danej firmy farmaceutycznej na rozwój polskiej gospodarki. Opinia ta będzie także zawierała informację, w jakim stopniu produkt tej firmy powinien być finansowany ze środków pochodzących z nowo utworzonego budżetu na innowacje, jeżeli minister zdrowia zadecyduje o jego refundacji. Opinię tę będzie brała pod uwagę Komisja Ekonomiczna, która prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji.

Projektowane przepisy zmieniają też sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Konsultacje publiczne projektu mają zakończyć się 24 października 2016.(pap)