Apele o wprowadzanie w życie dyrektywy Komisja wystosowała także do władz Włoch, Słowenii i Finlandii.

Przyjęta w 2011 roku dyrektywa ma zapobiegać wprowadzaniu do obrotu podrabianych leków. Wprowadza zharmonizowane i obowiązujące w całej UE środki bezpieczeństwa, by w ramach legalnej dystrybucji sprzedawane były tylko leki wysokiej jakości.

Dyrektywa obejmuje internetową sprzedaż lekarstw - główną drogę, którą na rynek dostają się podrabiane lekarstwa. W krajach, w których dozwolone są apteki internetowe, muszą one ubiegać się o pozwolenie na sprzedaż leków.

Polska, Włochy, Słowenia i Finlandia nie wprowadziły dyrektywy do krajowego prawa, choć termin upłynął 2 stycznia 2013 roku. Kraje mają dwa miesiące na udzielenie KE odpowiedzi w sprawie działań, które podjęły, by ich krajowe prawo było w pełni zgodne z unijnym. W przeciwnym razie Komisja może pozwać kraje do Trybunału Sprawiedliwości UE. (PAP)