75 procent ankietowanych źle ocenia funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia; dobrą opinię miała niespełna jedna piąta respondentów (18 procent), 7 procent nie miało zdania na ten temat.

Zadowolenie z działalności NFZ - podkreśla CBOS - nieco częściej niż inni wyrażają najstarsi ankietowani, najsłabiej wykształceni, uzyskujący najniższe dochody i źle oceniający własną sytuację materialną.

Czytaj: NFZ: pozytywna ocena NIK dotycząca planu finansowego Funduszu >>>

W marcu 2015 roku działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych źle oceniło niemal trzy piąte Polaków (59 procent); dobrze - ponad jedna czwarta (28 procent), a 13 procent badanych nie miało na ten temat zdania. Zadowoleniu z funkcjonowania tej instytucji wyraźnie sprzyja starszy wiek (65 lat i więcej).

Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych krytykuje 37 procent respondentów, a 18 procent badanych ocenia pozytywnie. Znacznie więcej osób niż w przypadku ZUS nie potrafi ustosunkować się do działalności OFE (45 procent). Wyróżniają się pod tym względem najstarsi respondenci. 

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5-11 marca 2015 roku tego roku na liczącej 1062 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (pap)