Przyszłoroczne dochody Katowic zaplanowano na ponad 1,83 mld zł, a wydatki na niemal 1,98 mld zł (w tym wydatki bieżące to ponad 1,5 mld zł, a wydatki majątkowe – niemal 426 mln zł).

Planowany deficyt na koniec przyszłego roku ustalono na kwotę 146 mln zł. Zostanie on pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ponad 49,6 mln zł) oraz wolnymi środkami (ponad 96,5 mln zł).

Przyszłoroczny budżet Krupa nazwał "planem finansowym dostosowanym do możliwości miasta". Jednocześnie podkreślił, że zdaje sobie sprawę ze "znacznie większych" oczekiwań mieszkańców.

"Uważam jednak, że przedstawiony projekt jest propozycją realną i odpowiedzialną, która zaspokoi na satysfakcjonującym poziomie potrzeby mieszkańców naszego miasta w roku 2017" - mówił. Wskazał ponadto, że budżet "utrzymuje wysoki standard realizacji zadań bieżących, dbając jednocześnie o realizację służących mieszkańcom zadań inwestycyjnych".

Najwięcej samorząd planuje wydać na oświatę i wychowanie (ponad 505 mln zł), transport i łączność (ponad 297 mln zł), rodzinę (ponad 201 mln zł) i gospodarkę mieszkaniową (ponad 168,6 mln zł).

Na pomoc społeczną zaplanowano blisko ponad 98,2 mln zł, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – ponad 172,5 mln (w tym 12 mln zł na projekty związane z walką z tzw. niską emisją - podał Krupa). W sektorze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki mają wynieść ponad 63,6 mln zł, a w kulturze fizycznej - ponad 85,7 mln zł.

Istotną częścią budżetu pozostaną inwestycje. W 2017 r. ma to być ponad 400 mln zł (w tym m.in. 196,1 mln zł na wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi oraz 157,5 mln zł na pozostałe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne).

Pod względem inwestycji, rok 2017 będzie zdaniem Krupy "pełen wyzwań". "Po okresie przygotowań miasto powinno wejść w fazę realizacji wielu nowych zadań i projektów" – wyjaśnił. Podkreślił też, że "dobra kondycja finansowa miasta pozwala na uzyskanie pewności, że wieloletnie przedsięwzięcia wpisane w prognozę mają realną szasnę na realizację".

Wśród tych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych znalazła się m.in. budową nowej linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. W 2017 r. samorząd przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej z tym związanej (planowane wydatki na przyszły rok to niecałe 360 tys. zł wobec łącznego nakładu 14 mln zł).

Kontynuowana będzie też przebudowa strefy śródmiejskiej m.in. Placu Centralnego Strefy Rondo – Rynek (2 mln w 2017 r. wobec niemal 7,2 mln zł łącznie). Ponadto rozbudowana ma zostać sieć dróg rowerowych na terenie miasta w ramach Katowickiej Infrastruktury Rowerowej (w 2017 r. to ponad 4,9 mln zł z blisko 20,5 mln łącznego nakładu). Ponad 9,2 mln zł przeznaczone mają być na modernizację budynków komunalnych.

W 2017 r. rozpocząć ma się też budowa trzech basenów w katowickich dzielnicach. Łączny nakład całej inwestycji to blisko 96 mln zł, w tym w 2017 r. na ten cel wydanych ma zostać ponad 38,2 mln zł.

Z kolei wśród wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków unijnych wymienić można rozbudowę DK nr 81 od węzła autostrady A3 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej (łączny nakład to ponad 533 mln zł, z czego blisko 79,5 mln zł jest w planach w 2017 r.).

Ważnym - zdaniem prezydenta - projektem jest także rozpoczęcie realizacji robót związanych z systemem zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

Według prognozy dług publiczny w 2017 r. ma wynieść 658,36 mln zł. Jego obsługa ma kosztować 31,7 mln zł. Jak podkreślił jednak prezydent, Katowice - na tle innych miast wojewódzkich - mają "najmniejsze zadłużenie".

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie za poparciem opowiedziały się kluby PiS oraz klub Forum Samorządowe i Marcin Krupa. Klub PO nie zadeklarował poparcia, wskazując m.in. na niedostateczne - ich zdaniem - wydatki na budownictwo komunalne.

Komentując przyjęcie budżetu Krupa podziękował także za głosy krytyczne. "Z wieloma się nie zgadzam i byłbym w stanie polemizować, ale to też dowód na to, że mamy różne spojrzenia na to, jak chcemy tym miastem zarządzać" – dodał.

Wraz z uchwałą budżetową radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Katowic na lata 2017-2035 oraz Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.

Katowice mają ok. 300 tys. mieszkańców. Ubiegłoroczne dochody pierwotnie zaplanowano na prawie 1,7 mld zł, a wydatki na ponad 1,8 mld zł.(PAP)