To będzie pierwszy egzamin po dwuletniej przerwie, częściowo spowodowanej pandemią. Sprawdzian odbędzie się 2 lipca 2022 r. w EXPO XXI Warszawa. Na razie, jak wynika z informacji przekazanej przez Krajową Szkołę Administracji Państwowej, konta w internetowym systemie zgłoszeń założyło pół tysiąca urzędników, ale opłatę za udział w postępowaniu w wysokości 602 zł złożyła zaledwie połowa z nich.

 

Kto może zostać urzędnikiem służby cywilnej

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą się ubiegać osoby, które są już pracownikami służby cywilnej, pracują w służbie cywilnej co najmniej trzy lata lub uzyskały zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od podjęcia pracy w służbie cywilnej. Warunkiem jest również posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego tytułu zawodowego oraz znajomość co najmniej jednego języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński.

Trzeba też wykazać status żołnierza rezerwy lub niepodleganie obowiązkowi obrony Ojczyzny. Warunki te potwierdza, na podstawie posiadanych dokumentów dyrektor generalny urzędu, w którym urzędnik starający się o pracuje urzędnik. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego można wypełnić za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP.

Warunkiem pomyślnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej:

 • 30 punktów z części sprawdzianu sprawdzającej wiedzę,
 • 20 punktów z części sprawdzianu sprawdzającej umiejętności,
 • 90 punktów w sumie z obu części sprawdzianu.

Czytaj także: Wynagrodzenia w służbie cywilnej przyczyną kłopotów z naborem>>
 

Mianowanie na dwa sposoby

Urzędnikiem służby cywilnej można jednak zostać na dwa sposoby. Z sukcesem przejść postępowanie kwalifikacyjne,  bądź ukończyć 18-miesięczny kurs kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i zwrócić się o mianowanie do Szefa Służby Cywilnej. Absolwenci KSAP składają wnioski o mianowanie do Szefa Służby Cywilnej. Wzór wniosku można wydrukować ze strony Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. Potwierdzony podpisami wniosek absolwenci KSAP składają do KPRM od 1 stycznia do 31 maja.

Limit mianowań na dany rok określa ustawa budżetowa. W 2022 roku limit ten wynosi 245 osób, z czego 40 miejsc zarezerwowanych jest dla absolwentów KSAP. W 2023 r.  limit ten wyniesie 275 osób, a w 2024 r. – 300 osób.

 

Urzędnik mianowany korzyści i obowiązki

Status urzędnika służby cywilnej wiąże się z korzyściami, ale i nowymi wymaganiami. W wyniku mianowania urzędnik zyskuje:

 • dodatkowy składnik wynagrodzenia (obecnie jego minimalna wysokość to ok. 950 zł brutto) i który wzrasta wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie do 12 dni w roku,
 • większą ochronę zatrudnienia,
 • większą ochronę wynagrodzenia.

Jednocześnie rosną wymagania dotyczące dyspozycyjności urzędnika mianowanego, pojawią się też nowe obowiązki i ograniczenia. Urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu i zakładać partii politycznych i uczestniczyć w nich.

Mianowanie oznacza także:

 • mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • możliwość przeniesienia przez dyrektora generalnego urzędu na inne stanowisko w tym samym urzędzie,
 • możliwość przeniesienia przez Szefa Służby Cywilnej do innego urzędu w innej miejscowości,
 • składanie oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko.

 

Stosunek pracy na podstawie mianowania

Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania. Zmienia się podstawa zatrudnienia, natomiast inne elementy dotychczasowego stosunku pracy, takie jak miejsce pracy, stanowisko czy wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, pozostają niezmienione.

Dyrektor generalny urzędu przyznaje nowemu urzędnikowi służby cywilnej, w terminie 7 dni od  mianowania, najniższy stopień służbowy, przysługujący od dnia mianowania. Z tytułu posiadanego stopnia służbowego urzędnik służby cywilnej otrzymuje dodatek służby cywilnej.

Na koniec 2021 roku na 118 tys. pracowników służby cywilnej, status urzędnika mianowanego posiadało 7415 osób.