W tegorocznych wyborach samorządowych wybraliśmy blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów odbyła się w niedzielę w 890 gminach. Wyborcy wybierali spośród dwóch kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy w pierwszej turze uzyskali najlepszy wynik.

Wójt, burmistrz i prezydent miasta stanowią organy wykonawcze gminy. Wójt stoi na czele gmin wiejskich; burmistrz - miast do 100 tys. mieszkańców; prezydent - powyżej 100 tys. mieszkańców lub w miastach, w których przed wejściem w życie ustawy o samorządzie rządził prezydent. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni mieć poparcie w radzie, ponieważ kandydatów na te stanowiska w wyborach mogą zgłosić jedynie te komitety, które zarejestrowały kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów w danej gminie.

Objęcie obowiązków przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: "Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)". Ślubowanie - jak mówi ustawa o samorządzie gminnym - może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

Wyłonieni w drugiej turze wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast złożą ślubowanie na sesji zwołanej w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez PKW zbiorczych wyników na obszarze kraju. Jeżeli sesja zwołana w tym trybie nie odbędzie się, wójt złoży ślubowanie przed właściwym terytorialnie komisarzem wyborczym.

Od momentu złożenia ślubowania wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą objąć funkcje i wypełniać obowiązki.

W niedzielę w drugiej turze wybierani byli prezydenci 11 miast wojewódzkich: Warszawy, Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Olsztyna, Opola, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Głosowanie 16 listopada było rozstrzygające w sześciu miastach: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Toruniu, co oznacza, że ich nowo wybrani prezydenci powinni złożyć ślubowanie na pierwszej sesji rad, razem z radnymi.
Wójt (burmistrz, prezydent) - jak wskazuje ustawa - kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz; wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy podlega wyłącznie radzie.
W drodze zarządzenia wójt powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Zgodnie z ustawą liczba zastępców wójta nie może być większa niż jeden w gminach do 20 tys. mieszkańców, dwóch w gminach do 100 tys. mieszkańców, trzech w gminach do 200 tys. mieszkańców, czterech w gminach powyżej 200 tys. mieszkańców.

Wójt opracowuje też plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. (PAP)