Zgodnie z § 121 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (ZTP), który na podstawie § 143 ZTP stosuje się odpowiednio do projektów aktów prawa miejscowego, tekst uchwały należy rozpocząć od przytoczenia podstawy prawnej, tj. wskazania przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do jej wydania.

Jak powołać się na podstawę prawną

Podstawa prawna podjęcia uchwały powinna zostać wyrażona w następujący sposób:

 • po akapicie, wielką literą, po zwrocie: „Na podstawie”, należy wskazać odpowiednią jednostkę redakcyjną: „art. ... ust. ... pkt ..." (zgodnie z zasadami oznaczania jednostek redakcyjnych ustawy określonymi w § 57 i 59 ZTP);
 • następnie podać nazwę aktu prawnego, dzień jego wydania oraz przedmiot: „ustawy z dnia ... o ...” (zgodnie z zasadami formułowania odesłania określonymi w § 161 i 158 ZTP) oraz
 • wskazać, w nawiasie, oznaczenie dziennika urzędowego, w którym został ogłoszony ten akt i jego zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany ogłoszone do dnia podjęcia uchwały (§ 121 ust. 3 ZTP).

Ostatni element powołania podstawy prawnej brzmi "uchwala się, co następuje:". W praktyce spotyka się również rozwiązanie polegające na tym, że ostatniej części nie formułuje się bezosobowo, lecz z określeniem organu uchwalającego akt (np. "Prezydent Miasta uchwala, co następuje:"), ale nie jest to wymóg prawny.

Jak się podkreśla, wadliwe powołanie podstawy prawnej w akcie prawa miejscowego nie jest uchybieniem istotnym, o ile w obowiązujących przepisach prawa istnieje podstawa prawna do wydania danego aktu przez dany organ. Biorąc pod uwagę, że powołanie podstawy prawnej uchwały pełni zarówno funkcję informacyjną, jak i legitymizującą, to prezentowane jest w orzecznictwie również stanowisko, iż ocena uchybienia polegającego na powołaniu niewłaściwej podstawy prawnej uchwały przez organ samorządu terytorialnego zależy to od tego, czy i jaki miało ono wpływ na naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego wbrew obowiązującemu porządkowi prawnemu.

 


Zasady przywoływania aktów prawnych

W praktyce zapis dotyczący podstawy prawnej konstruowany jest następująco:

[otwieramy nawias] „(”

 • [po nawiasie piszemy skrót nazwy danego dziennika urzędowego, np. Dziennika Ustaw] „(Dz. U.”;
 • [w przypadku gdy rok ogłoszenia jest inny niż rok uchwalenia aktu prawnego, po przyimku „z” wskazujemy ten rok, oznaczając go skrótem „r.”] np. „Dz. U. z 2005 r.”

lub

 •     [jeżeli został opublikowany tekst jednolity aktu prawnego – po „Dz. U.” piszemy rok publikacji ostatniego tekstu jednolitego] np. „Dz. U. z 2008 r.”
 •     [następnie piszemy skrót od numeru i podajemy kolejny numer dziennika we wskazanym roku] „Nr 7”
 •     [dalej, po przecinku, piszemy skrót od pozycji wraz z numerem pozycji aktu prawnego opublikowanego w tym dzienniku urzędowym] „, poz. 176”

lub

 • gdy ostatni ogłoszony tekst jednolity był nowelizowany - piszemy następnie po roku publikacji ostatniego tekstu jednolitego, rok publikacji dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akty zmieniające tekst jednolity tego aktu;

i dalej

 •     [jeżeli były zmiany danego aktu prawnego i zostały ogłoszone w tym samym roku, stawiamy przecinek i podajemy dalsze numery i pozycje publikacji] „, Nr 123, poz. 875”
 •     [przed ostatnią opublikowaną zmianą w danym roku piszemy spójnik „i”, podając jednocześnie odpowiedni numer dziennika urzędowego i pozycję] „i Nr 31, poz. 112”
 •     [jeżeli kolejne zmiany danego aktu prawnego zostały ogłoszone w następnym roku, stawiamy średnik „;”, a następnie wskazujemy ten rok oraz numer dziennika urzędowego i pozycję według zasad określonych wyżej] „; z 2009 r. Nr 17, poz. 42”
 •     [gdy w tym samym roku ogłoszono kolejne zmiany, wymieniamy je po przecinku, a ostatnią po spójniku „i”] ,,, Nr 23, poz. 117, Nr 35, poz. 221 i Nr 92, poz. 454”

przy czym:

[jeżeli liczba zmian aktu normatywnego, do którego następuje odesłanie, albo jego tekstu jednolitego jest większa niż pięć, można nie wymieniać roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w których ogłoszono te zmiany, a poprzestać jedynie na podaniu pozycji oraz, w razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w którym ogłoszono pierwotny tekst tego aktu albo jego ostatni tekst jednolity z dopiskiem "z późn. zm.", po którym zamieszcza się odnośnik] "Dz.U. z 2005 r. poz. 100 z późn. zm."1

     [W odnośniku (1) wymienia się wszystkie kolejne zmiany pierwotnego tekstu danego aktu normatywnego albo jego ostatniego tekstu jednolitego, podając odpowiednie roczniki oraz pozycje dzienników urzędowych.] - "(Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726);

    [wyliczenie publikacji kończy nawias zamykający] „)”.

Po zamknięciu nawiasu zapis dotyczący podstawy prawnej zamykamy zwrotem: „uchwala się, co następuje:”