W obecnym śląskim RPO znajduje się najwięcej środków spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro (obecnie przeliczane na ponad 14,63 mld zł). W procedurze konkursowej rozdzielonych ma zostać 12,15 mld zł; w pozakonkursowej – 1,73 mld zł.

Jak wynika z zestawienia wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego na 8 grudnia br., poziom kontraktacji, czyli łącznej wartości podpisanych dotąd umów o finansowanie, przekroczył 40 proc. wartości środków RPO, osiągając wartość 5,89 mld zł. Łącznie podpisano do tego czasu 1783 umów o dofinansowanie.

Z kolei poziom zaangażowania środków programu we wnioski wybrane już do dofinansowania przekroczył 47 proc. (ponad 6,92 mld zł). Do dofinansowania wybrano już 2328 wniosków.

W podziale na tryb konkursowy i pozakonkursowy wartość podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła odpowiednio 4,63 mld zł i 0,49 mld zł, a ich liczba – 1618 i 161.

Poziom kontraktacji w woj. śląskim nieco zwiększa standardowe zakwalifikowanie do niej umów związanych z mechanizmem instrumentów finansowych. Większość środków RPO rozdzielanych jest bowiem w trybie konkursowym lub pozakonkursowym w mechanizmie dotacji; instrumenty finansowe to finansowanie zwrotne (pożyczkowe), dostępne np. w programach typu Jessica.

Dzięki temu, że w woj. śląskim podpisano umowy ws. realizacji tych instrumentów, ich wartość (blisko 760 mln zł) wliczana jest do kontraktacji. W ten sposób w podpisanych umowach znalazło się 102 proc. pieniędzy przeznaczonych na instrumenty finansowe (wartość powyżej 100 proc. wynika z przeliczenia kwoty po obecnym kursie euro), a także 38 proc. środków rozdzielanych w trybie konkursowym i 28 proc. w trybie pozakonkursowym (łącznie 40,3 proc.)

Ogółem wartość wsparcia dla projektów, w których zatwierdzono już wnioski o płatność, opiewa na 642 mln zł dla procedury konkursowej (5 proc. jej alokacji) i 253 mln zł dla pozakonkursowej (15 proc.).

W ramach wdrażania obecnego RPO woj. śląskiego pierwsze nabory ogłoszono w maju 2015 r.

Jak powiedziała PAP Beata Goleśna z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, dynamika wdrażania regionalnych programów operacyjnych określana jest według różnych kryteriów.

Najczęściej stosowane dotyczą celu certyfikacji (wartości wniosków o płatność do Komisji Europejskiej) środków na dany rok lub dochowania zasady n+3 (państwo członkowskie, które do końca roku n+3 złoży wnioski o płatność opiewające na kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n bezpowrotnie traci kwotę różnicy).

Zgodnie z kryterium certyfikacji, uwzględniając wnioski o płatność przekazane do KE i planowane jeszcze do przekazania do końca 2017 r., prognozy własne dla śląskiego RPO wskazują na osiągniecie celu certyfikacji na poziomie 85 proc.

Z kolei zgodnie z zasadą n+3 na 30 listopada br. woj. śląskie osiągnęło 100 proc. celu według tzw. starej metodologii i 144 proc. - według nowej. „Na koniec 2017 r. mamy podstawy prognozować, że te wartości będą wyższe i będą kształtowały się odpowiednio na poziomie 129 proc. i 185 proc.

Wypracowana nadwyżka przyczyni się do wykonania zasady n+3 na 2018 r.” - zaznaczyła Goleśna.

Przedstawicielka urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego wskazała też, że region ten jest wśród kilku, które obowiązuje już zasada n+3 dlatego, ponieważ tamtejszy RPO został przyjęty jeszcze w 2014 r. Większość regionów musi wykazać się tym kryterium dopiero za rok.

Woj. śląskie w 100 proc. wykorzystało środki RPO Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Ogółem kwotą ponad 7,3 mld zł dofinansowano w nim ponad 5 tys. projektów.(PAP)