Na 31 poprawek zaproponowanych przez Senat posłowie podczas piątkowego głosowania przyjęli 28, w części o charakterze legislacyjno-redakcyjnym oraz doprecyzowującym. Były też poprawki merytoryczne - wśród nich poprawka dotycząca wysokości kar administracyjnych za transport odpadów bez zezwolenia lub odpowiedniego wpisu do rejestru. Senat zaproponował, aby takie kary wynosiły od 2 tys. zł do 10 tys. zł. Pierwotnie było to od 1 tys. zł do 5 tys. zł.

Kolejne przyjęte poprawki usuwają z ustawy przepisy dotyczące problematyki unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w innych procesach niż przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Odpady takie będą musiały być unieszkodliwiane jedynie w sposób termiczny w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Nowe przepisy regulują m.in. obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz nowych podmiotów - sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami, a także obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami.

Unormowania zawarte w noweli wprowadzają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz szereg innych przepisów unijnych z zakresu gospodarki odpadami - m.in. dotyczących składowania odpadów, termicznego przekształcania odpadów, stosowania komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań, baterii i akumulatorów oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowe przepisy zastąpią obowiązującą od października 2001 roku ustawę o odpadach.

Nowelizacja - jak tłumaczyło Ministerstwo Środowiska - przyjmuje hierarchię sposobów postępowania z odpadami. Są nimi: zapobieganie, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne metody odzysku (np. odzysk energii) i unieszkodliwianie. Nowe prawo w porównaniu do obecnych przepisów, kładzie duży nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz na ponowne ich użycie i recyklingu.

W ustawie określono także kryteria uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne. Za takie można uznać substancje lub przedmioty, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie. Resort środowiska podkreślił, że taka kwalifikacja będzie możliwa wyłącznie po spełnieniu ściśle określonych warunków, w tym jakościowych i odnoszących się do dalszego wykorzystania tych przedmiotów i substancji.

Nowelizacja precyzuje także ogólne zasady gospodarki odpadami. W przypadku odpadów takich jak np. komunalne osady ściekowe, odpady medyczne czy weterynaryjne, zawiera szczegółowe wymagania, co do ich przetwarzania termicznego czy składowania.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.