Nabory wniosków na wsparcie rodzin oraz tzw. pieczy zastępczej (sprawowanej np. w formie rodziny zastępczej czy też rodzinnego domu dziecka) oraz na tzw. włączenie społeczne już się zakończyły. Nie opublikowano jednak jeszcze list wniosków, które spełniły w nich wymogi formalne. Jak powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego Tomasz Hanzel w puli naboru na wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej jest ok. 14 mln zł, a na włączenie społeczne – ok. 23 mln zł.

Nabór dot. wsparcia rodzin oraz pieczy zastępczej skierowany był do instytucji wspierających rodziny, np. powiatowych centrów pomocy rodzinie czy organizacji pozarządowych. Pieniądze te mogą być przeznaczone np. na działania typu zapewnienie asystenta rodziny, wsparcia psychologicznego czy pedagogicznego tak, aby pomóc rodzinom przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W przypadku pieczy zastępczej chodzi o środki przeznaczone dla instytucji, która tę pieczę sprawują, np. na dodatkowe zajęcia edukacyjne wyrównujące różnice czy opiekę psychologiczną. „Generalna zasada jest taka, że te środki nie mogą zastępować pieniędzy z budżetu państwa, będących dotacją do funkcjonowania pieczy zastępczej, czyli na jej podstawową działalność” – zastrzegł Hanzel.

Pula pieniędzy na tzw. włączenie społeczne ma zostać rozdysponowana na działania, które mogą prowadzić np. ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe czy samorządy. „Chodzi o wsparcie bardzo szerokiej grupy ludzi należących do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy już wykluczonych – osób ubogich, z nałogami, korzystających z pomocy społecznej” – wyliczał Hanzel.

Mają być one przeznaczone np. na aktywizację zawodową osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. „W pierwszej kolejności te osoby potrzebują także aktywizacji społecznej, by zmotywować je do podjęcia zatrudnienia” – dodał przedstawiciel opolskiego urzędu marszałkowskiego zaznaczając, że wsparcie może mieć w tym przypadku indywidualny charakter. Mogą to być np. szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, aktywizacja w grupie, a nawet pomoc zdrowotna, tak by móc zwalczyć wszelkie dysfunkcje.

Główne typy przedsięwzięć wskazane w naborze dot. włączenia społecznego to m.in. kompleksowe programy aktywizacji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym czy zdrowotnym; usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej czy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Do 2 grudnia wydłużono natomiast termin naboru wniosków na wsparcie kształcenia ogólnego, w puli którego jest ponad 17,5 mln zł; a do 10 grudnia – nabór wniosków na wsparcie kształcenia zawodowego, gdzie kwota środków na dofinansowanie wynosi blisko 26,7 mln zł.

Hanzel wyjaśnił, że w przypadku puli pieniędzy na kształcenie ogólne urząd zachęca samorządy, by składały wnioski na projekty dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak aby skoordynować zakres wsparcia dla placówek ze swojego terenu. Główne typy przedsięwzięć wskazane w tym projekcie to m.in. kształcenie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność czy praca zespołowa; tworzenie warunków dla nauczania opartego na eksperymencie czy rozwijanie kompetencji informatycznych.

Wsparcie dla szkół zawodowych i techników ma dotyczyć z kolei wyłącznie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i być przeznaczone np. na dodatkowe zajęcia. Gdyby szkoły zawodowe chciały też wspierać nauczanie przedmiotów ogólnych, to na ten cel muszą sięgać po pieniądze przeznaczone dla szkolnictwa ogólnego.

W przypadku każdego z czterech naborów listy wniosków, które spełnią wymogi formalne będą opublikowana na stronie poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu woj. opolskiego do 50 dni od dnia zakończenia naboru. Realizacja tych projektów może się zacząć na przełomie tego i kolejnego roku.(PAP)