Leśnowolski domagał się unieważnienia ubiegłorocznych wyborów samorządowych, m.in. w związku z dopisaniem między pierwszą a drugą turą wyborów ponad 100 osób do spisu wyborców. Według niego osoby te nie są zameldowane i nie mieszkają stale na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Część osób – jego zdaniem - w pierwszej turze głosowała w innych gminach, m.in. w Goździe i Pniewach, gdzie wybory zakończyły się w I turze, a w drugiej turze oddały swój głos na Rzeczkowskiego w Jedlni-Letnisku.

 

Sąd stwierdził wygaśnięcie mandatu wójta gminy Dariusza Rzeczkowskiego. Jednocześnie nakazał przeprowadzenie II tury wyborów na wójta z udziałem Rzeczkowskiego i Leśnowolskiego, po uprzednim sporządzeniu nowego spisu wyborców. Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą złożyć zażalenie od piątkowego postanowienia sądu do Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

 

Przewodniczący składu orzekającego Kazimierz Mazur powiedział, że protest wyborczy Lesznowolskiego był uzasadniony. Jak wynika z materiałów dowodowych, m.in. spisu wyborców i informacji z urzędów gmin w Goździe i Pniewach, 7 osób głosowało w tych gminach w pierwszej turze (tam wybory zakończyły się w I turze), a w drugiej - oddały swój głos w Jedlni-Letnisku.

 

Sąd ustalił też, że kilka osób głosowało w drugiej turze w Jedlni- Letnisku, mimo że stale nie zamieszkiwały na terenie tej gminy. Zdaniem sądu udział tych wyborców w głosowaniu naruszył przepisy o ordynacji wyborczej do rad gminy, powiatów i sejmiku województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta i prezydenta miasta. Z tych przepisów wynika, że każdy wyborca ma prawo do oddania jednego głosu oraz że czynne prawo wyborcze do danej rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.

 

Ponieważ różnica w II turze wyborów pomiędzy Rzeczkowskim a Lesznowolskim wyniosła dwa głosy, sąd uznał, że nieprawidłowości w głosowaniu mogły mieć wpływ na wynik wyborów. Na tej podstawie sąd unieważnił wybory w Jedlni-Letnisku. Kwestią wpisania ponad 100 osób do rejestru wyborców w Jedlni-Letnisku, między pierwszą a drugą turą wyborów, zajmuje się także radomska prokuratura.

 

W grudniu ub. roku wszczęte zostało śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wójta Dariusza Rzeczkowskiego poprzez wydanie decyzji administracyjnych o wpisie do rejestru wyborców osób nieuprawnionych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wniosek osoby zamieszkującej na terenie gminy, a nie mającej stałego zameldowania, wójt gminy w drodze postępowania administracyjnego może wpisać ją do stałego rejestru wyborców. Prokuratura bada jednak, czy nie doszło przy tym do nieprawidłowości. (PAP)

 

ilp/ mok/ gma/