Wśród wartości tych wymienił: demokratyczną samorządność, rzetelną pracę, solidarność społeczną, przywiązanie do porządku i prawa, rodzinę i lokalny patriotyzm. Mówiąc o pomocniczości, jako jednej z zasad – wartości wynikających z katolickiej nauki społecznej - przestrzegł przed nieuprawnioną i przesadną ingerencją państwa, samorządu w życie społeczne.

W czwartek premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Związek, który mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu zrzesza 41 tamtejszych samorządów, powstał z dniem 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r.

W homilii wygłoszonej podczas mszy w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla abp Skworc m.in. podkreślił, że jest ona okazją, aby podziękować Bożej Opatrzności i ludziom za ten instrument prawny, a także za zakończenie procedur poprzedzających utworzenie związku.

„Chcemy podjąć to dzieło w imię Boże, prosząc wspólnie o Boże błogosławieństwo dla tego rozumnego, ale przecież ludzkiego projektu, aby nie zakończył się tak, jak budowa biblijnej wieży Babel” - przestrzegł abp Skworc wskazując, że historia ta obrazuje także obecną we współczesnych społeczeństwach zachodnich tendencję - chęć budowania trwałego ładu społecznego bez oparcia go na Bogu.

„Chrystus burzy mury między narodami i jednoczy je w Kościele, dlatego w imię Boże, wołając o Boże błogosławieństwo, modlimy się o zgodę i jedność w dziele budowania metropolii. Modlimy się o jedno serce, ducha jedności, o rozumienie się wzajemne, o tę samą treść słów i pojęć. Modlimy się o budowanie wspólnoty w czasach atomizacji, rozbicia” - mówił hierarcha.

Wskazał, że pomoc w tej modlitwie wynika z Bożego Słowa, które wskazuje m.in. na rolę proroka. Zaznaczył, że ustabilizowane i doświadczone systemy polityczno-społeczne, jak demokracja, rezerwują miejsce dla owego proroka, którym w Europie są chrześcijaństwo i Kościoły – „najbardziej powszechna i elementarna szkoła, po rodzinie, socjalizacji i prospołecznych postaw”.

„Więc społecznie użyteczne jest, aby przed prawodawcą szedł prorok, który wzbudza ducha prawości, przygotowuje grunt pod prawo, wzbudza poczucie sprawiedliwości i solidarności, jako wartości elementarnych dla społeczeństwa i państwa, który budzi poczucie ludzkiej godności i wzajemnego szacunku” - wyjaśnił abp Skworc.

Zastrzegł, że w tej prorockiej aktywności jest miejsce na szkolną ewangelizację, miejsce na duszpasterstwo polityków i samorządowców, „aby przed prawem szły prawość, godziwość, sumienie i etyka”. Zaznaczył, że katolicka nauka społeczna podsuwa rozwiązania problemów społecznych na gruncie prawdy objawionej, zapisanej na kartach Pisma Świętego, które również sumuje ludzkie doświadczenie społeczne – pomocne w pracy dla człowieka i nad człowiekiem.

Wymieniając zasady i wartości społeczne wynikające z katolickiej nauki społecznej, przywołał m.in. zasady dobra wspólnego i zasadę pomocniczości. Wskazał przy tym, że pozytywny aspekt tej ostatniej oznacza, że „należy pozostawić autonomię i wolność działania ludziom w stosunku do społeczności, zaś społecznościom mniejszym w stosunku do większych”.

„Ten aspekt polega na świadczeniu pomocy tam, gdzie jest ona konieczna. Z zasadą tą kontrastują rozmaite formy centralizacji, biurokracji, nieuprawnionej i przesadnej ingerencji państwa, samorządu w życie społeczne” - przestrzegł metropolita katowicki.

Abp Skworc podkreślił też wagę zasad: partycypacji (jako obecności jednostek w procesie powstawania i funkcjonowania lokalnych grup obywatelskich i organizacji pozarządowych) oraz solidarności (jako zgodności w postępowaniu i dążeniu, jednomyślności co do celów i wzajemnego wspierania się).

Przywołując słowa papieża Jana Pawła II, że Polska potrzebuje świętych, czyli ludzi o silnym i stałym charakterze, posiadających swoje ideały, zwierzchnik archidiecezji katowickiej uznał, że samorządowcy tworzący Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię do takich należą.

Arcybiskup wskazał też, że „wydaje się koniecznym zapewnienie zrównoważonego rozwoju wszystkim gminom i stworzenie synergii między miastami, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne i pozwoli zbudować wspólnotę metropolitalną, a także zatrzymać w niej młodych, wykształconych, aby zostali i razem budowali przyszłość metropolii poza i ponad sporami historycznej czy politycznej proweniencji”.

„Niech wam będzie bliska wizja metropolitalnego ładu społecznego opartego na wspólnych wartościach, które stanowią fundament dzisiejszych społeczeństw. Budujcie na demokratycznej samorządności, rzetelnej pracy, solidarności społecznej, przywiązaniu do porządku i prawa, na rodzinie i na lokalnym patriotyzmie, który służy ostatecznie ojczyźnie” - zaapelował.

W niedzielnej mszy uczestniczyli m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, a także samorządowcy miast i gmin metropolii, wśród nich prezydent Katowic, będący obecnie pełnomocnikiem ds. utworzenia metropolii, Marcin Krupa.

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię tworzy 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.

Zgodnie z założeniami ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim z 9 marca br. metropolia ma wykonywać zadania publiczne w zakresie m.in.: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego.(PAP)