Wójt jednej z lubelskich gmin nie była przekonana czy grunt oznaczony jako Lz można zaliczyć do użytków rolnych w związku z ustawą z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z przepisami tej ustawy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne.

Co jest użytkiem rolnym

Kategorie użytków rolnych określa par. 9 ust. 1 pkt.1  rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Przedsiębiorczości z  27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W świetle tego przepisu, pod pojęciem użytków rolnych należy rozumieć

  • grunty orne, oznaczone symbolem R,
  • łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,
  • pastwiska trwałe, oznaczone symbolem PS,
  • sady, oznaczone symbolem S,
  • grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczone symbolem Lzr,
  • grunty pod stawami oznaczone symbolem Wsr.
  • grunty pod rowami oznaczone symbolem W:

Grunty leśne to nie pole

Działki oznaczone symbolem Lz, stosownie do par. 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, zaklasyfikowane są jako grunty zadrzewione i zakrzewione w kategorii: Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione. Nie są więc zaliczane do użytków rolnych i nie powinny być uwzględnione przy ustalaniu limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W opinii RIO w Lublinie również ewentualne uzyskiwanie na grunty niemieszczące się w kategorii użytków rolnych płatności z tytułu dopłat bezpośrednich pozostaje bez wpływu na ustalanie limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.