Jak poinformowała rzeczniczka prasowa ZMP Joanna Proniewicz, podczas piątkowego posiedzenia w Łodzi zarząd związku poparł stanowisko Komisji Małych Miast w sprawie finansowania oświaty w polskich samorządach.
Zdaniem samorządowców niedoszacowanie przez budżet centralny wysokości subwencji oświatowej powoduje zaniedbania w innych dziedzinach finansowanych przez samorząd, np. modernizacji i utrzymaniu dróg lokalnych, pomocy społecznej czy kulturze.
Komisja Małych Miast wnioskuje za pośrednictwem zarządu ZMP do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego "o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, w wyniku której uposażenie pracowników oświaty, w tym w szczególności nauczycieli, obciążałoby budżet państwa, a utrzymanie bazy oświatowej budżety samorządów".
"Takie rozwiązanie prawne spowoduje jasny i klarowny sposób finansowania oświaty" - głosi stanowisko Komisji Małych Miast ZMP.
Zarząd Związku poparł także stanowisko tej samej komisji, aby jednym z priorytetów na perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 było finansowanie modernizacji i utrzymania dróg lokalnych. Władze związku zdecydowały także, że zostanie opracowany poradnik, który ma pomóc miastom w praktycznym wprowadzeniu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Podczas posiedzenia zarządu ZMP samorządowcy pozytywnie zaopiniowali projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i projekty rozporządzeń MEN w sprawie m.in. egzaminów eksternistycznych, publicznych placówek kształcenia ustawicznego czy klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Pozytywną opinię ZMP uzyskało także rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych oraz znaków legalizacyjnych i trybu ich legalizacji.
Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny nie wyklucza, że związek będzie przygotowywał własne projekty ustaw, które zgłosi do parlamentu.
"Nie jest wykluczone, że nie będziemy wychodzić tylko z postulatami dyskusyjnymi, ale być może przygotujemy własne projekty ustaw, które zgłosimy do parlamentu czy to przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, czy być może rozmawiając bezpośrednio z posłami" - powiedział w piątek dziennikarzom Grobelny.
Przedstawiciele ZMP dyskutowali też m.in. o dodatkowych źródłach finansowania samorządów, w tym o sprawie udziału samorządów w podatku VAT. Samorządowcy podkreślają, że gminy zwracają 23 proc. wartości inwestycji do budżetu państwa. W ocenie Grobelnego pieniądze z VAT powinny wracać do samorządów na inwestycje, tak jak np. w modelu francuskim, gdzie wpłacany VAT tworzy fundusz, który wraca do samorządu.
"Najlepiej, żeby wracał do tego samego samorządu, który ten VAT zapłacił. To byłoby najbardziej sprawiedliwe, bo premiowałoby tych, którzy realizują duże inwestycje" - mówił prezydent Poznania.
Zdaniem Grobelnego, przed samorządami stoją wielkie wyzwania, ponieważ dobiega końca okres finansowania ze środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej. Wiele samorządów musi też bardzo poważnie oszczędzać, rezygnując z części zadań.
Według szefa ZMP, żeby poprawić sytuację finansową samorządów, trzeba zwiększyć ich dochody albo umożliwić wprowadzenie oszczędności. Wiele oszczędności - jego zdaniem - nie zależy jednak od decyzji władz miejskich, tylko centralnych. "Mamy np. mało racjonalny system oświatowy. Jeżeli nie poprawi się tego systemu, to nie będziemy ani w stanie obniżyć jego kosztów, ani poprawić wyników kształcenia" - ocenił Grobelny.
Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast. Obecnie do związku należy 297 miast, w których mieszka około 75 proc. miejskiej ludności Polski. (PAP)