W związku z duża ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z 2000 r., Ministerstwo Finansów zdecydowało się na opracowanie projektu zupełnie nowej ustawy. Jej przepisy dostosowują polskie prawo do przepisów Dyrektywy 2015/849 oraz znowelizowanych międzynarodowych rekomendacji FATF (Financial Action Task Force). Projektowane przepisy mają na celu usprawnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw członkowskich UE, jak również wypracowanie spójnej, unijnej polityki wobec państw trzecich, których systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wykazują znaczące braki.

W projekcie uwzględniono również zalecenia Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL), zawarte w raporcie z przeprowadzonej w 2013 r. oceny polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Według MF dzięki napisaniu ustawy od nowa, nowe przepisy powinny być bardziej czytelne, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów - łatwiejsze do identyfikacji.

W projekcie wskazano m.in.: nowe kategorie instytucji obowiązanych do współpracy z GIIF, zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, mechanizmy krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przepisy dot. utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, poprawione zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom, zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków, itd. (PAP)