W opublikowanych założeniach nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK proponuje, by jego kontrolerzy mogli korzystać z pomocy policji. To dałoby im dostęp do pomieszczeń i innych miejsc, w których mogą znajdować się akta, księgi, pisma, mogące stanowić dowód w sprawie. Przeszukanie firmy mogłoby być jednak przeprowadzone „jedynie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w toku postępowania wyjaśniającego i postępowania antymonopolowego, w celu znalezienia i pozyskania informacji lub przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie”.

Projekt założeń przewiduje nowe obowiązki dla kontrolowanego przedsiębiorcy. Musiałby on zapewnić dostęp do wszelkich nośników informacji, m.in. nośników danych, urządzeń lub systemów informatycznych w zakresie informacji przechowywanych na tych nośnikach, a także do poczty elektronicznej. Musiałby też przekazać hasła oraz kody dostępu do nośników lub systemu informatycznego.

Kontrolerzy mogliby sporządzać notatki z udostępnianych przez przedsiębiorców akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli. Urząd proponuje, aby sporządzanie notatek z takiej dokumentacji w formie elektronicznej mogło polegać na kopiowaniu informacji zawartych na informatycznych nośnikach danych czy też kopiowaniu korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

Przeszukanie miałoby być przeprowadzone w siedzibie przeszukiwanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej. "Czynności przeszukania powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy" - zakłada UOKiK.

Urząd chce też uregulować sytuację, gdy podczas kontroli w firmie nie ma przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Obecnie, gdy kontroler nie może doręczyć upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zdarza się, że przekazuje je pracownikowi firmy. To jednak budzi wątpliwości, ponieważ nie wynika wprost z przepisów. Dlatego UOKiK chce, aby taka możliwość przekazania upoważnienia pracownikowi została zapisana w ustawie.

Projekt założeń trafił do Rządowego Centrum Legislacji i ma posłużyć do przygotowania projektu nowelizacji ustawy. (PAP)

mkas/ kjed/ amac/ mow/