Z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że spółka MNI SA nie ogłosiła wymaganego w ustawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Hyperion SA. Wezwanie takie powinno obejmować akcje w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów.

"KNF w zakończonym postępowaniu stwierdziła, że w związku z transakcjami zawartymi na rynku regulowanym w dniu 4 kwietnia 2011 r. udział spółki w ogólnej liczbie głosów spółki Hyperion SA w dniu 7 kwietnia 2011 r. przekroczył próg 33 proc. bez uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki, w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów" - głosi komunikat KNF.

Komisja zwraca uwagę, że instytucja wezwania pozwala na zbycie akcji po cenie równej dla wszystkich akcjonariuszy, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o ofercie.

"Celem wezwania z art. 73 ustawy o ofercie jest umożliwienie wystąpienia ze spółki lub ograniczenia w niej zaangażowania przez drobnych akcjonariuszy, w sytuacji, gdy w spółce dochodzi do istotnego wzmocnienia pozycji akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy. Przepis ten ma zatem ochronny charakter w stosunku do akcjonariuszy mniejszościowych. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych polega w tym wypadku na stworzeniu możliwości sprzedaży lub zamiany posiadanych akcji na tych samych warunkach akcjonariuszom mniejszościowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich interesów ekonomicznych" - podkreśla KNF.

Przejawia się to właśnie, dodaje, "uregulowaniem zasad ogłoszenia wezwania oraz określeniem minimalnych warunków, jakie dane wezwanie powinno spełniać, w tym przede wszystkim w zakresie wyznaczenia ceny, po jakiej akcje będą nabywane bądź zamieniane".

Komisja wskazuje też, że w niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane w ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym okoliczności wyłączające możliwość przekazania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej. Przekazanie tych informacji, uważa KNF, nie narazi spółki na poniesienie niewspółmiernej szkody.

Komisja przyznaje, że "podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w stosunku do spółki może niekorzystnie wpłynąć na jej wizerunek". "Szkoda ta nie będzie miała jednak charakteru niewspółmiernego. Należy podkreślić, że jeśli inwestor decyduje się na inwestowanie w akcje spółki notowanej na rynku regulowanym, przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki określone w przepisach prawa, których niespełnienie łączyć się może z zastosowaniem sankcji administracyjnych" - głosi komunikat.

MNI SA jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce.(PAP)