W wersji uchwalonej przez Sejm ustawa przewiduje, że członków Rady powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i ministra właściwego do spraw energii.

Chodzi o Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W skład Rady ma wchodzić dziewięciu członków. Rada ma być ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało m.in. opiniowanie kandydatów do organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, czy też dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym.

Senat zaproponował w piątek poprawki do ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Teraz ustawy ponownie trafią do Sejmu, który rozpatrzy senackie poprawki.

Senat do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zaproponował siedem poprawek, w tym dotyczącą zasad powoływania Rady ds. spółek. Kolejne dwie poprawki zmierzają do tego, by kandydatem na członka organu nadzorczego oraz kandydatem na członka organu zarządzającego mogła być również osoba, która nie ma tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego, ale ma wyższe wykształcenie. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Do przepisów wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym senatorowie proponują 16 poprawek. Jedna z nich uwzględnia to, że ustawa budżetowa będzie określała przewidywaną kwotę przychodów uzyskiwanych w zamian za zbycie akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego, a nie kwotę przychodu z prywatyzacji takich spółek. Inne poprawki zmierzają do określenia nowego trybu powoływania członków Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz powoływania i odwoływania prezesa zarządu tej Fundacji. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Ustawy określają zasady zarządzania mieniem państwowym w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Wskazują m.in., który organ administracji jest właściwy do gospodarowania poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz jest uprawniony w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek. Powstanie Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych jako ciało doradcze zapewniające Prezesowi Rady Ministrów wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego.

Rząd przekonuje, że likwidacja MSP spowoduje istotne ograniczenia biurokracji i administracji, które przyniosą oszczędności. Według szacunków rocznie mają one wynieść około 100 mln zł, a w ciągu 10 lat - ok. 1 mld zł. (PAP)