"Musimy przekonać obywateli, że warto korzystać z prawa do petycji, by wywierać realny wpływ na władze publiczne i wprowadzać w życie swoje postulaty" - powiedział podczas inauguracji kampanii marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. "Władzom publicznym trzeba natomiast uświadomić, że mają się zajmować petycjami z należytą starannością" - dodał.

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o petycjach>>>

Kampania organizowana jest przez Kancelarię Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacjami pozarządowymi. Przewiduje się, że potrwa do końca listopada 2016 r. Do udziału w niej zaproszono wszystkich, którym zależy na szerokim udziale obywateli i organizacji społecznych czy pozarządowych w życiu kraju. Do tej pory do koalicji promującej petycje przystąpiły: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz portal zmieńmy.to. Patronat medialny nad kampanią objęły TVP INFO i Informacyjna Agencja Radiowa. Partnerem jest również Stowarzyszenie Polskich Mediów.

Prezes Instytutu Spraw Publicznych Jacek Kucharczyk zapowiedział, że Instytut wesprze ekspercko i organizacyjnie działania inicjowane przez Kancelarię, przygotowuje również pakiet własnych działań. "Zaczniemy od szeregu spotkań informacyjnych na szczeblu lokalnym, przewidujemy współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi" - mówił.

ISP zorganizuje również konkurs dla mediów lokalnych i regionalnych na artykuły i informacje o przykładach wcielania w życie prawa do petycji. "Będziemy także prowadzić monitoring tego procesu, tego, jak rzeczywiście stosowane jest prawo do petycji. Na podstawie monitoringu będziemy wyciągać wnioski co do tego, jak te procesy udoskonalić" - poinformował Kucharczyk.

Uruchomiona została strona internetowa wwww.petycje.edu.pl. Zawiera informacje o tym, jak należy składać petycje, co może być ich przedmiotem, kto nadawcą, a kto adresatem. Są również informacje przydatne dla samorządowców.

O prawie składania petycji mówi art. 63 konstytucji. Kwestie te reguluje obecnie Kodeks postępowania administracyjnego, łącząc przepisy dotyczące petycji z prawem składania wniosków i skarg w jedną kategorię.


Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Dotąd petycje rozpatrywała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Od 2009 roku wpłynęły do niej 122 petycje. "Z tych 122 petycji przygotowano 22 projekty ustaw oraz 6 projektów uchwał okolicznościowych, które Senat podjął. Z 22 senackich projektów ustaw, dwa stały się prawem obowiązującym, czyli ustawami, które przeszły pełny tryb prac legislacyjnych" - powiedziała PAP kierownik Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz.

6 września wejdzie w życie, przygotowana z inicjatywy Senatu, ustawa regulująca zasady składania przez obywateli petycji. Zakłada ona, że petycje można wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Będzie to mogła robić osoba fizyczna, ale także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje.

Petycje będzie można składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W petycji będzie można żądać zmiany przepisów, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania "w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji".

Ustawa dopuszcza, oprócz pisemnej formy petycji, także składanie jej drogą elektroniczną. O tym, czy pismo jest petycją, decydować ma treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji napływać będą kolejne dotyczące tej samej sprawy, podmiot, do którego są kierowane, może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji.

Urzędy, organizacje, instytucje będą musiały zamieszczać na swych stronach internetowych aktualizowane informacje o składanych do nich petycjach, a także ich skany. Zgodnie z ustawą petycja musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia jej złożenia. "Ustawa zawiera pewne gwarancje rzetelności, nie tylko dokładnie określa tryb, ale stawia na jawność. Jawność w życiu publicznym jest niesłychanie ważna i ona jest podstawą do tego, żebyśmy wierzyli, że uda nam się wciągnąć do poprawy życia społecznego, dużą grupę obywateli" - przekonywał przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senator Mieczysław Augustyn (PO).

Od 6 września rozpocznie działalność sejmowa komisja ds. petycji. (PAP)