W piśmie do Lipowicz RPD zwraca uwagę, że zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni, bez względu na to, czy wychowuje on jedno czy więcej dzieci.

Zdaniem Michalaka liczba dni wolnych powinna zależeć od liczby dzieci w rodzinie, aby rozróżnić sytuację pracownika, który wychowuje jedno dziecko, i takiego, który wychowuje np. pięcioro dzieci.

Rzecznik zwracał uwagę, że uprawnienie to ma umożliwić pracującym rodzicom załatwienie spraw związanych bezpośrednio z dzieckiem, a możliwych jedynie w godzinach ich pracy, np. wizytę lekarską, spotkanie w przedszkolu lub szkole, załatwienie spraw urzędowych dotyczących dziecka, np. świadczeń rentowych, skompletowania dokumentów niezbędnych dla podjęcia przez dziecko rehabilitacji itp.

Jak podkreślał, docierały do niego sygnały od rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko, świadczące o tym, że dla nich obowiązujący wymiar dni wolnych od pracy jest niewystarczający, ponieważ w związku z wychowywaniem większej liczby dzieci, spraw z nimi związanych jest więcej, choćby były tego samego rodzaju.

Rzecznik przypomniał, że dwukrotnie zwracał się w tej sprawie do ministra pracy i polityki społecznej z prośbą o rozważenie zmiany tego zapisu. W odpowiedzi minister wskazał, że uprawnienie to stanowi tylko uzupełnienie szeregu przepisów związanych z rodzicielstwem, takich jak urlop macierzyński, przerwy w pracy na karmienie piersią, szeregu norm ochronnych dla pracowników oraz przepisów umożliwiających elastyczne dostosowanie systemu pracy do potrzeb pracownika. Minister zwrócił także uwagę na skutki finansowe, jakie rodziłoby wprowadzenie proponowanej zmiany dla pracodawców.

RPD wystąpił również do pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania z prośbą o zajęcie stanowiska i wskazanie, czy przepisy te nie naruszają konstytucyjnej zasady równego traktowania. Jej zdaniem zasadne będzie zbadanie zagadnienia przez Trybunał Konstytucyjny.

Michalak podkreślił, że na problem zgodności tego artykułu z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa zwrócił również uwagę w skierowanym do niego liście prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Jego zdaniem przepis w swoim obecnym brzmieniu dyskryminuje dzieci z rodzin wielodzietnych.

W związku z tym RPD zwrócił się do Lipowicz z prośbą o rozważenie zaskarżenia art. 188 Kodeksu pracy do Trybunału Konstytucyjnego.