Pierwsze czytania projektów przeprowadza się albo na posiedzeniu Sejmu, albo w odpowiedniej komisji sejmowej.

Obecnie - zgodnie z regulaminem - "pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej".

Posłowie Platformy proponują zapis, by pierwsze czytanie odbywało się "nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu". Termin ten - według projektu PO - mógłby zostać skrócony "za zgodą podjętą większością co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów lub większością co najmniej 2/3 członków komisji".

"W obowiązujących przepisach pierwsze czytanie projektu może odbyć się nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom projektu. Istnieje wyjątek umożliwiający skrócenie powyższego terminu, jeśli Sejm lub komisja tak postanowią np. w przypadku stanów wyjątkowych. Obecnie wyjątek ten stał się regułą" - stwierdzili w uzasadnieniu posłowie PO.

W ich ocenie, "liczne nadużycia utrudniają pracę parlamentarną", a ponadto odbiera się posłom czas na zapoznanie się z proponowanymi zmianami".

Krytykę posłów opozycji wywołała m.in. decyzja Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, że jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu rozpatrywany będzie projekt zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Projekt został złożony w Sejmie we wtorek, w późnych godzinach wieczornych. Jego pierwsze czytanie zaplanowane jest na czwartek.

Projekt PO dotyczący terminu przeprowadzania pierwszego czytania, to kolejna już propozycja zmian w Regulaminie Sejmu. Wcześniej klub PO złożył projekt nowelizacji Regulaminu, który zawiera podobne rozwiązania, jak proponowany w poprzedniej kadencji przez PiS "pakiet demokratyczny". W projekcie PO znalazły się m.in. zapisy o prawie każdego klubu parlamentarnego do członkostwa w sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Platforma chce ponadto zachować zasadę, że Sejm może głosować w sprawie obsady ważnych stanowisk państwowych nie wcześniej niż 7 dni od dnia zgłoszenia kandydatur na te funkcje.

Swoje propozycje zmian w Regulaminie Sejmu złożył w obecnej kadencji także klub PiS. Zakłada on m.in. wprowadzenie obowiązku składania przez kluby i koła poselskie oświadczeń o udzieleniu lub odmowie udzielenia poparcia rządowi po głosowaniu nad wotum zaufania dla Rady Ministrów. Zgodnie z propozycją PiS, klubom i kołom, które nie udzieliły rządowi poparcia w głosowaniu nad wotum zaufania, przysługiwać ma prawo zadawania na pierwszym posiedzeniu Sejmu każdego miesiąca pytań szefowi rządu oraz ministrom.

PiS proponuje również, by pierwsze czytanie projektu ustawy odbywało się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia projektu w Sejmie, "chyba, że Sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości". Projekt zakłada również, że nie będzie można odrzucać w pierwszym czytaniu obywatelskich projektów ustaw. (PAP)