Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 r. przewiduje m.in., że rząd nie przeznaczy 1,5 proc. z akcyzy na promocję biopaliw, co pozwoli zaoszczędzić 440 mln zł.

Zaproponowano też, aby w 2016 r., analogicznie jak w 2015 r. wprowadzić przepis umożliwiający elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Założono też "zamrożenie" funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w 2015 r., czy "zamrożenie" na poziomie 2013 r. podstawy naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r., a podstawą odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów - byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych będą środki zaplanowane na 2011 r. na emerytury i renty. "Zamrożona" ma pozostać też kwota bazowa wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zgodnie z ustawą w planie finansowym Funduszu Pracy w 2016 r. przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zwiększone mają zostać o ponad 700 mln zł wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa w wysokości do 182 mln 943 tys. zł.

W ustawie założono możliwość dofinansowania z budżetu państwa Funduszu Emerytalno-Rentowego (w przypadku większej liczby świadczeniobiorców) oraz przyznania dotacji celowej na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Ponadto w ramach środków zaplanowanych na obronę narodową możliwe będzie finansowanie przygotowania i organizacji Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Polsce w 2016 r.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Z kolei obniżenie tegorocznych wydatków obronnych o ok. 209 mln zł przewiduje m.in. nowelizacja ustawy okołobudżetowej na 2015 rok, także podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

"Rozwiązania przyjęte w ustawie mają na celu ograniczenie w 2015 r. wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2015 (...) w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: części +29 – Obrona narodowa+ oraz w dziale +752 – Obrona narodowa+, części +20 – Gospodarka+, części +26 – Łączność+, a także w części +85 – Budżety wojewodów+ – na łączną kwotę 209 492 tys. zł" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Podkreślono, że zmiany te będą miały wpływ na obniżenie limitu wydatków obronnych w roku 2015 i są nierozerwalnie związane z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2015.

 

Wskazano, że celem nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2015 jest wprowadzenie przepisów umożliwiających przeznaczenie na finansowanie potrzeb obronnych Polski w 2015 r. środków w kwocie niższej niż 2 proc. PKB z roku poprzedniego. W związku z tym do ustawy okołobudżetowej na rok 2015 dodano przepis, w myśl którego w roku 2015 nie stosuje się art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

"Uchwalona ustawa stanowi również, że w 2015 r. na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wykupu odroczonych płatności wynikających z realizacji programu wieloletniego Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe (...) i zapewnieniu warunków jego realizacji (...), przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości 32 mld 815 mln 6 tys. zł, czyli o 209 mln 492 tys. zł mniej niż zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2015" - wskazano w komunikacie.

Ponadto do ustawy okołobudżetowej wprowadzono przepis przewidujący odstępstwo od określonego w ustawie o finansach publicznych trybu tworzenia przez Ministra Finansów nowej rezerwy celowej i przenoszenia do tej rezerwy środków zablokowanych w wyniku stwierdzenia opóźnień w realizacji zadań lub nadmiaru posiadanych środków.

Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)