Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2024 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.115.2024.1.MW), dotyczy zdarzenia przyszłego, w którym wnioskodawca w ramach świadczonych usług (jako lekarz specjalista) zamierza wykonywać różnego rodzaju badania, sprawować nadzór nad pracą całej pracowni, odpowiadać za kwestie proceduralne, działania i wyniki osób nadzorowanych (lekarzy rezydentów) oraz sprawować nadzór i kontrolę nad przechowywanymi w pracowni płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym. We wniosku o wydanie interpretacji podkreślono, że w trakcie obowiązywania umowy o pracę wnioskodawca odbywał szkolenie specjalizacyjne pod nadzorem kierownika specjalizacji (rezydentura). Natomiast po zakończeniu umowy o pracę, w ramach planowanego świadczenia usług z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej wnioskodawca będzie wykonywał swoje obowiązki samodzielnie, a nowo zawarta umowa w tym zakresie nie będzie miała charakteru szkoleniowego.

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawca może skorzystać z uproszczonej formy opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) po wygaśnięciu umowy o pracę na stanowisku lekarz-rezydent z tym samym podmiotem, o ile wykonywać będzie na jego rzecz inne czynności niż przewidziane w uprzednio obowiązującej umowie o pracę.

Czytaj również: Fiskus przychylny dla lekarzy na ryczałcie >>

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania – krok po kroku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi formę opodatkowania upraszczającą rozliczenia dla podatników. Jest to system, w którym stosuje się ustaloną przez ustawę stawkę podatku bezpośrednio do całkowitego rocznego przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania tego przychodu. W praktyce, dla celów rozliczenia podatku dochodowego (PIT), rzeczywista wysokość dochodu nie wpływa na obliczenie podatku. Ta forma opodatkowania jest z reguły dedykowana dla mniejszych przedsiębiorstw, szukających uproszczonej księgowości i łatwiejszych rozliczeń z fiskusem. Celem skorzystania z tej formy, przedsiębiorca musi prowadzić jednak działalność zdefiniowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKWiU) i nie może przekroczyć ustalonego limitu rocznych przychodów. W roku 2024, limit ten ustalony został na poziomie 2 milionów euro.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest również od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Sprawdź w LEX: Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych >

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 2 przywołanej ustawy, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ważne! Powyższe wyłączenie występuje jedynie w sytuacji, w której wykonywane w ramach świadczonych usług czynności będą odpowiadały czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. 

Możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest zatem wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Zawarty w art. 8 ust. 2 ustawy zwrot normatywny „odpowiadających czynnościom” odnosi się przy tym do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, tożsamych z czynnościami, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy.

Przed zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy również pamiętać o konieczności złożenia odpowiedniego oświadczenia. Jak stanowi bowiem art. 9 ust. 1 ustawy, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

 

Nowość
Nowość

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Jakie korzyści niesie nowa interpretacja?

Przede wszystkim interpretacja potwierdza, że lekarze rozpoczynający działalność gospodarczą mają możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji, gdy po zakończeniu rezydentury planują świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. Możliwość zastosowania ryczałtu zależeć będzie jednak od katalogu wykonywanych czynności, tzn. czy w rzeczywistości pokrywają się one z czynnościami przewidzianymi w umowie o pracę. Jeśli tak, to skorzystanie z ryczałtu nie będzie możliwe. Jeśli jednak katalog czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie będzie się pokrywał, lekarz będzie mógł zastosować zryczałtowaną stawkę podatkową, niezależną od faktycznych kosztów uzyskania przychodu, która co do zasady pozwoli na łatwiejsze planowanie finansów, redukcję obciążeń administracyjnych oraz na potencjalnie niższe obciążenia podatkowe w porównaniu do tradycyjnego opodatkowania na zasadach ogólnych.

Choć nowa interpretacja podatkowa niesie ze sobą wiele korzyści, warto również zwrócić uwagę na potencjalne wyzwania związane z opodatkowaniem zryczałtowaną stawką podatku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie będzie bowiem optymalnym rozwiązaniem dla każdego lekarza przedsiębiorcy. Wartość przychodów, rodzaj świadczonych usług, a także indywidualne okoliczności finansowe i biznesowe mogą wpłynąć na to, czy ta forma opodatkowania faktycznie okaże się być najkorzystniejszą.

Decyzja o wyborze ryczałtu powinna być zatem dokładnie przemyślana. Jednocześnie warto skonsultować się w tej kwestii z wyspecjalizowanym doradcą podatkowym, który pomoże ocenić, czy w danej sytuacji opodatkowanie ryczałtem faktycznie będzie dla podatnika najlepszą opcją.

Autor: Jakub Sitarski, radca prawny, doradca podatkowy