Niedawny wyrok WSA w Poznaniu to zła wiadomość dla menedżerów, którzy zamiast rozliczenia kontraktów menedżerskich według skali podatkowej (stawki 12 i 32 proc.) chcieliby świadczyć na rzecz spółki usługi opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Sąd zgodził ze skarbówką, że podobne rozwiązanie może stanowić niedozwoloną optymalizację. 

 

Członek zarządu i doradca jednocześnie

Sprawa dotyczyła podatnika, który w lutym 2022 r. wystąpił o interpretację, by uzyskać potwierdzenie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc. i 15 proc.

Jest członkiem zarządu spółki i jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach tej działalności zawarł ze spółką umowę ramową o świadczenie usług specjalistycznych. Zaznaczył, że nie pobiera i nie zamierza pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółce, jak również nie jest i nie był zatrudniony w spółce na umowę o pracę czy umowę zlecenie.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie kontraktu menedżerskiego >

Zamierza świadczyć na rzecz spółki usługi specjalistyczne, m.in. pozyskiwania klientów (pośrednictwo w interesach), usługi szkoleniowe m.in. z zakresu procesu rekrutacyjnego, marketingowe i administracyjne. Jak podkreślił, nie będą to czynności o charakterze zarządczym lub menedżerskim i nie są związane z kierowaniem lub zarządzaniem spółką.

Dla spółki usługi nabywane od wnioskodawcy będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Chciał uzyskać potwierdzenie, że od usług szkoleniowych, administracyjnych i pośrednictwa na rzecz spółki będzie mógł płacić 8,5 proc. ryczałtu. Z kolei od usług marketingowych zamierzał płacić 15 proc.

Czytaj więcej: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania >>

 


 

Dyrektor KIS odmawia interpretacji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powziął przypuszczenie, że celem podatnika może być osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania może być sztuczny. Wystąpił do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię, czy w zakresie elementów stanu fatycznego zawartych w wniosku skarżącego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a par. 1 ordynacji podatkowej.

Szef KAS wydał opinię, w której stwierdził, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, o którym stanowi art. 14b par. 5b ordynacji, że wskazane elementy mogą stanowić czynność lub element czynności zmierzającej do unikania opodatkowania.

Zdaniem szefa KAS w opisanym stanie faktycznym może dojść do uzyskania korzyści podatkowych na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, w momencie świadczenia usług na rzecz spółki przez członka jej zarządu, będącego osobą fizyczną przychód uzyskany z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu w formie 8,5 proc. i 15 proc.  ryczałtu ewidencjonowanego. W porównaniu z sytuacją, w której zadania te nie byłyby wydzielone z obszaru działalności spółki, daje to możliwość bardziej preferencyjnego opodatkowania tych świadczeń.

Po drugie, nieuprawniona korzyść podatkowa powstanie również po stronie spółki, która będzie mogła odliczyć wydatki na wynagrodzenie za świadczenie usług w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej swojego członka zarządu. Spółka pomniejszy zatem swój potencjalny dochód (lub powiększą stratę) poprzez wygenerowanie większych kosztów uzyskania przychodów.

Na tej podstawie dyrektor KIS wydał postanowienie o odmowie wydania interpretacji.

Zobacz procedurę w LEX: Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową > 

 

Sąd przyznał rację dyrektorowi KIS

Podatnik zaskarżył postanowienie dyrektora KIS do WSA w Poznaniu, jednak przegrał. 

Sąd zaznaczył, że ustawodawca przewidział sytuacje, w których wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie może zostać rozpatrzony w trybie postępowania interpretacyjnego. Przedstawione przez organ argumenty uzasadniają przypuszczenie zaistnienia przesłanek wydania decyzji w oparciu o art. 119a ordynacji podatkowej, czyli klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. 

- Organ interpretacyjny w sposób wyraźny i spójny wyjaśnił motywy odmowy wszczęcia postępowania, tj. przedstawił argumenty, na podstawie, których opisany schemat działania może cechować sztuczność, a jego realizacja skutkuje możliwością osiągnięcia potencjalnej korzyści podatkowej, sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Organ zasadnie zauważył, że przedstawiony przez skarżącego opis zdarzenia przyszłego wskazuje na zestaw sztucznych operacji służących głównie optymalizacji podatkowej – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Zobacz procedurę w LEX: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania >

WSA podkreślił, że rozważania co do możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zostały wyłączone z postępowania interpretacyjnego na rzecz postępowania w przedmiocie wydania opinii zabezpieczających. Wydając interpretację indywidualną organ związany jest stanem faktycznym bądź zdarzeniem przyszłym przedstawionym we wniosku. Natomiast przed wydaniem opinii zabezpieczającej przeprowadza dokładne badanie, biorąc pod uwagę ewentualność wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a ordynacji podatkowej. 

Przypomnijmy, że szef KAS wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do wskazanej w nim korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie ma zastosowania art. 119a par 1 ordynacji. 

Wyrok WSA w Poznaniu z 30 maja 2023 r., sygn. I SA/Po 6/23