Dochody z VAT w przyszłym roku mają wzrosnąć do 115,7 mld zł z 113 mld zł w 2013 roku.

Koszty obsługi długu w2014 r. wyniosą 36.099,9 mln zł

Koszty obsługi długu w 2014 wyniosą 36.099,9 mln zł wobec 42.704,802 mln zł założonych w nowelizowanym budżecie na bieżący rok - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

"W ustawie budżetowej na 2014 rok na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu Skarbu Państwa zaplanowano łącznie kwotę 36.099,9 mln zł, tj. o 15,5 proc. mniejszą niż przewidywane wykonanie przedmiotowych wydatków w 2013 roku" - napisano w dokumencie.

"Spadek wydatków w grupie jest wypadkową obniżenia o 24,9 proc. kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, nie zaplanowania na 2014 rok rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa oraz wzrostu o 14,2 proc. kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych" - dodano.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia również, że przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym.

"W szczególności umorzenie obligacji przeniesionych do ZUS w związku z przejęciem części ubezpieczonych ze składką z OFE" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2014 roku zaplanowano w kwocie 11.800,0 mln zł, tj. o 14,2 proc. więcej niż w przewidywanym wykonaniu na 2013 roku.

"Wydatki te obejmują koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych, na które składają się: odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych 9.653,991 mln zł, odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek 1.568,907 mln zł, wydatki związane z finansowaniem zakupu samolotu F-16 - 52,975 mln zł, koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 524,127 mln zł" - napisano w uzasadnieniu do budżetu.

W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok wydatki z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano na kwotę 24.300,0 mln zł, tj. o 24,9 proc. mniejszą niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013.

Wydatki z tytułu obsługi SPW oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym zaplanowano w łącznej wysokości 24.299,9 mln zł, tj. o 24,9 proc. mniej niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.

"Wydatki te obejmują: dyskonto od bonów skarbowych w wysokości 480,631 mln zł, odsetki i dyskonto od obligacji rynkowych w wysokości 22.458,564 mln zł, odsetki i dyskonto od obligacji oszczędnościowych w wysokości 224,295 mln zł, odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 1.090,54 mln zł, koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 45,87 mln zł" - wynika z uzasadnienia do projektu ustawy.

"Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji rynkowych obejmują obsługę obligacji: stałoprocentowych w wysokości 18.989,212 mln zł, zmiennoprocentowych w wysokości 3.038,712 mln zł oraz indeksowanych w wysokości 430,640 mln zł" - dodano.

Stopa bezrobocia ma wynieść 13,8 proc.

Uwzględniając przewidywane utrzymanie stabilnego poziomu liczby osób aktywnych zawodowo, można oczekiwać, że prognozowana stabilizacja liczby pracujących pozwoli na utrzymanie stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 13,8 proc. na koniec 2014 roku - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

"Ze względu na opóźnioną reakcję rynku pracy, oczekuje się, że prognozowana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej nie zdoła jeszcze przełożyć się na przyrost liczby etatów w 2014 r. Przewiduje się, że poziom zatrudnienia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce narodowej będzie zbliżony do szacowanego na 2013 r. (oczekiwany jest niewielki spadek o 0,1 proc.)" - napisano w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 rok.

"W 2014 r. obserwowane będzie dalsze zmniejszanie liczby ludności w wieku produkcyjnym. Pomimo niekorzystnych zmian demograficznych, dzięki utrzymaniu obecnych tendencji w zakresie aktywności zawodowej możliwa będzie stabilizacja podaży pracy. Uwzględniając przewidywane utrzymanie stabilnego poziomu liczby osób aktywnych zawodowo, można oczekiwać, że prognozowana stabilizacja liczby pracujących pozwoli na utrzymanie stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 13,8 proc. na koniec 2014 r." - dodano.

"Oczekuje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. będzie wyższe niż rok wcześniej, jednak wciąż pozostanie niskie (3,5 proc.). Ze względu na przewidywany wyższy niż w rekordowo niskim 2013 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnym, realne tempo wzrostu średniej płacy w przedsiębiorstwach spowolni do 1,1 proc., ale i tak będzie wyższe niż w latach 2009-2012" - głosi dokument.

W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 rok zapisano, że uwzględniając planowane utrzymanie ograniczenia dotyczącego wzrostu funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych w 2014 r., oczekuje się, że realna płaca w gospodarce narodowej będzie o 1,0 proc. wyższa w porównaniu z 2013 r.

bg/ jtt/ gor/