Informacja o skierowaniu projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych opublikowana została na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z projektem, do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. W celu zapewnienia rzetelności, dane te będą generowane na podstawie informacji o poszczególnych uczniach zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO szkoły lub placówki.

 

W przypadku wydawanych przez poradnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, poradnia nie będzie przekazywała do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia.

Ten zestaw informacji ma służyć zapewnieniu rzetelności danych dotyczących kształcenia specjalnego organizowanego przez szkołę lub placówkę. Jeżeli dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje uczniowi takie kształcenie, zobowiązany jest sprawdzić, czy w bazie danych SIO znajduje się informacja o przedłożonym mu dokumencie (numer, data i przyczyna wydania orzeczenia). Po pozytywnej weryfikacji, dyrektor przekazuje do bazy danych SIO informację o objęciu ucznia kształceniem specjalnym. Dane te posłużą do rzetelnego podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W projekcie ustawy wprowadzono również szereg zmian o charakterze porządkującym i doprecyzowującym.

Do projektu ustawy dołączony został, jako materiał informacyjny, także projekt rozporządzenia ministra edukacji w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO. W projekcie rozporządzenia normuje się szczegółowy zakres danych gromadzonych w SIO w przypadkach, w których zakres danych określony w ustawie wymaga konkretyzacji.

Nowelizację nowej ustawy o SIO zapowiedział w lutym premier Donald Tusk na jednej z konferencji podsumowujących 100 dni rządu.

System Informacji Oświatowej funkcjonuje od 2005 r. Ustawę o nowym systemie Sejm uchwalił 15 kwietnia 2011 roku. Przewiduje ona, że w systemie obok danych statystycznych o szkołach i placówkach oświatowych oraz o nauczycielach, znajdą się m.in. dane indywidualne o uczniach, w tym tzw. dane wrażliwe.

Ze względu na zakres i rodzaj zbieranych danych, ustawa wzbudziła kontrowersje w niektórych środowiskach. Krytycznie oceniała ją m.in. parlamentarna opozycja, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wniosek o zbadanie zapisów nowej ustawy o SIO skierował do Trybunału Konstytucyjnego PiS.

Podczas prac nad projektem nowej ustawy o SIO MEN tłumaczyło, że wcześniejszy system z punktu widzenia obowiązujących standardów był już przestarzały. Według resortu edukacji nowy i nowoczesny system ułatwi zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki, m.in. subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości. W nowym SIO informacje będą przechowywane w elektronicznej bazie centralnej przy MEN, a nie, jak dotychczas, w postaci papierowej w lokalnych bazach szkół. (PAP)