Przeprowadzone ma zostać w czwartek na połączonym posiedzeniu sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dzień wcześniej również na wspólnym posiedzeniu tych komisji przeprowadzone ma być pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowanego przez posłów PO.
"Godziny karciane" (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela) to w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów dwie godziny w tygodniu, a w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych jedna godzina, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi poświęcić na zajęcia pozalekcyjne. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. "Godziny karciane" mają zostać zlikwidowane od 1 września 2016 r. Likwidację ich zapowiedziała w expose premier Beata Szydło.
"Nałożenie na wszystkich nauczycieli obowiązku prowadzenia zajęć odpowiednio w wymiarze dwóch lub jednej godziny okazało się nieracjonalne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły oraz mogło generować poczucie niesprawiedliwości wśród nauczycieli ze względu na rozgraniczenie liczby zajęć. Ponadto narzucana nauczycielom sztywna liczba godzin do wypracowania nie zawsze była wykorzystywana zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów" - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.
Zaznaczono w nim także, że likwidacja godzin karcianych "nie wyklucza możliwości prowadzenia innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze". "Nauczyciele prowadzący dotychczas np. zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą nadal je prowadzili stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole" - dodano.
"W okresie przejściowym, do czasu systemowego rozwiązania organizacji ww. zajęć, dyrektorzy mogą motywować nauczycieli do realizacji zajęć w ramach ich tygodniowego czasu pracy, wykorzystując funkcję wspierającą dodatku motywacyjnego" - napisano również.
Choć godziny karciane, wprowadzone w 2009 r. od początku były krytykowane przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, to zaproponowane w projekcie noweli zapisy nie są przez nie pozytywnie oceniane. Związki zwracały uwagę, że brak w projekcie regulacji dotyczących liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły. Według nich, może to skutkować tym, że liczba nieodpłatnych godzin pracy może być większa niż obecnie. Z kolei media alarmowały, że wraz z likwidacją "godzin" mogą zniknąć ze szkół zajęcia dodatkowe.
Minister edukacji Anna Zalewska pytana o projekt na konferencji podsumowującej 100 dni rządu zapewniła, że chce kompromisu ze związkami w sprawie likwidacji godzin karcianych. "Sto dni w MEN jest dowodem na to, że rzeczywiście słuchamy nie tylko związków zawodowych, ale też obywateli, rodziców, dzieci. Dopóki ustawa nie zostanie przegłosowana w parlamencie, każdy głos będzie wysłuchany i przeanalizowany" - powiedziała.
Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela - przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - przewiduje też wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Więcej pracy bez dodatkowej pensji? Likwidacja godzin karcianych nie taka korzystna>>

Przewidziano objęcie wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej i rozszerzenie na nich wymogu niekaralności. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej jako nauczyciela osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych. Zapis dotyczy także osoby, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także ukaranej za przestępstwo umyślne lub niemającej odpowiednich kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska.
Obecnie przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności nie obejmują nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.
W projekcie noweli zaproponowano też przepisy, które ułatwią planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom, którym minister edukacji przyzna tytuł honorowego profesora oświaty. Tytuł ten jest nadawany nauczycielom, którzy w trakcie wieloletniej pracy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami pedagogicznymi. Można do niego zgłaszać nauczycieli, którzy mają 20-letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 10-letni okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość nadania tytułów profesora oświaty odbywa się raz w roku w Dniu Edukacji Narodowej.
Obecnie nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, organ prowadzący wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Środki na ten cel w różnych latach były różnie zabezpieczane: w rezerwie celowej budżetu państwa, w budżecie zadaniowym MEN, w rezerwie subwencji oświatowej; rozwiązania te miały charakter doraźny. Resort chce, by były one na stałe wyodrębnione w jego budżecie. Miałaby to być to kwota 450 tys. zł rocznie.
Nowelizacja ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli, które miałyby wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. oraz przepisów dotyczących finansowania gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty, które weszłyby życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Z kolei przygotowany przez posłów PO projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada podniesienia wysokości dotacji przedszkolnej na sześciolatka do wysokości kwoty z subwencji oświatowej na jednego ucznia. Miałoby to nastąpić z dniem 1 stycznia 2017 r. Jak wyjaśniają autorzy projektu propozycja związana jest z podniesieniem od 1 września 2016 r. wieku obowiązku szkolnego do lat siedmiu. (PAP)

Będzie nowy stopień awansu zawodowego>>