Regulację dotyczącą tej kwestii z ustawy o służbie zagranicznej zaskarżyła w TK w początkach 2015 r. ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.


W czwartek TK rozpoznał sprawę w składzie pięciu sędziów, pod przewodnictwem sędziego Michała Warcińskiego, sprawozdawcą był Mariusz Muszyński.


"Trybunał uznał, że jeżeli obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego jest elementem konstytucyjnego prawa do nauki, to jego realizacja w określonych placówkach systemu oświaty powinna być uwzględniana także w odniesieniu do dzieci pracowników służby zagranicznej" - powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Muszyński.

Zalewska: szkoła ma być bezpieczna, blisko ucznia>>

Jak dodał ustawa o służbie zagranicznej gwarantuje realizację prawa do nauki dla dzieci pracowników tej służby na poziomie szkolnym m.in. przez to, że możliwy jest zwrot opłat za naukę dzieci, gdy warunki państwa przyjmującego nie pozwalają na uczęszczanie do bezpłatnej szkoły. Dlatego - zdaniem TK - nie ma podstaw do wyłączenia możliwości takiego zwrotu opłat w ramach realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego.


Zdanie odrębne do wyroku zgłosiła sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Nie dotyczyło ono merytorycznego rozstrzygnięcia, tylko nieprawidłowej - w ocenie tej sędzi - obsady składu sędziowskiego wyrokującego w tej sprawie. Chodziło o wniosek RPO o wyłączenie ze składu niektórych sędziów. 
Sędzia Pyziak-Szafnicka argumentowałą, że w sprawie wniosku Adama Bodnara "sędzia Cioch nie powinien oceniać zasadności wyłączenia sędziów Morawskiego i Muszyńskiego, gdyż wskazana przez RPO podstawa ich wyłączenia dotyczy także tego sędziego osobiście, a zatem w istocie sędzia Cioch orzekał we własnej sprawie". "Natomiast sędzia Jędrzejewski nie powinien brać udziału w rozpatrywaniu wniosku RPO, gdyż jest członkiem składu rozstrzygającego w sprawie głównej" - podkreślała. (PAP) 

ZNP: kuratorzy przekroczyli uprawnienia wysyłając list dot. sporu zbiorowego>>