Z informacji przekazanych przez MEN wynika, że zlecone kontrole będą też dotyczyć obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Skontrolowane zostaną losowo wybrane publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja. Kontrolą zostanie objętych 10 proc. szkół podstawowych i 10 proc. gimnazjów.
Kuratorzy oświaty sprawdzą m.in., czy nauczyciele lub dyrektorzy w zamian za wybór konkretnego podręcznika nie otrzymują od wydawnictw korzyści. Chodzi o niezgodne z prawem oświatowym umowy oferowane przez wydawnictwa. Dyrektor lub nauczyciel, godząc się na korzystanie z określonego podręcznika, otrzymuje np. sprzęt komputerowy.
O nieprawidłowościach przy wyborze podręczników w szkołach doniosła fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji". Według niej szkoły podejmowały się zobowiązań do korzystania przez uczniów z podręczników danego wydawnictwa w zamian za przekazywanie szkole różnego rodzaju sprzętu dydaktycznego.
Wskutek tych doniesień MEN zleciło kuratorom oświaty kontrole w szkołach. W wyniku kontroli prowadzonych od marca do czerwca br. stwierdzono przypadki zawarcia umów z wydawcami podręczników szkolnych w 102 szkołach. Zobowiązały się one do korzystanie z określonych podręczników. Z kolei w 311 szkołach stwierdzono przypadki zawarcia z wydawcami podręczników szkolnych umów użyczenia, darowizny, porozumienia lub innych, których przedmiotem był różnego rodzaju sprzęt multimedialny. Umowy te nie zawierały jednak zobowiązań dotyczących wyboru bądź korzystania z określonych podręczników.
 

 

 

Łącznie zostało skontrolowanych 935 szkół, w tym 538 szkół podstawowych, 269 gimnazjów, 128 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich były 524 szkoły, w stosunku do których Fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji" przekazała do kuratoriów umowy zawarte przez szkoły z wydawcami.
Wówczas kuratorzy oświaty wydali zalecenia dyrektorom szkół dotyczące niepodejmowania działań i zobowiązań, które ograniczają prawo nauczycieli do wyboru podręcznika lub wystąpili do organów prowadzących szkoły o zbadanie sprawy. Niektórzy z nich przekazali sprawy do prokuratur.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela nauczyciele mają prawo wyboru podręcznika szkolnego, przy wyborze powinnisię jednak kierować wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów, którzy będą z nich korzystać.