Doraźne kontrole dotyczące łamania ustawy o systemie oświaty, czyli ograniczenia praw nauczyciela do wyboru podręcznika, były prowadzone w szkołach od marca do kwietnia. Zostały wszczęte po informacjach, jakie napłynęły do śląskiego kuratorium za pośrednictwem Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji".
"W 34 szkołach dyrektorzy podpisali z wydawnictwami umowy, na podstawie których szkoły zobowiązywały się do korzystania przez czas określony w umowie wyłącznie z podręczników danego wydawnictwa" - poinformowało we wtorek śląskie kuratorium oświaty.
We wtorkowym komunikacie prasowym kuratorium poinformowało, że "z inicjatywą podpisania takiej umowy występowali także aktualnie zatrudnieni nauczyciele". "Co oznacza, że podejmowali decyzje odnośnie wyboru podręcznika nie tylko na kolejny rok szkolny, ale także w odniesieniu do lat przyszłych (a tym samym w stosunku do nauczycieli, którzy mogą w szkole zostać zatrudnieni w przyszłości), co stanowi naruszenie ustawy o systemie oświaty" - wyjaśniła rzeczniczka śląskiego kuratorium Anna Wietrzyk.
W zamian szkoły otrzymywały w użyczenie lub kupowały po promocyjnej cenie sprzęt, m.in. tablice interaktywne, laptopy, projektory, oprogramowanie, materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Wydawnictwa zobowiązywały się również do wyposażania nauczycieli w zestawy nauczycielskie, dostarczania bezpłatnych materiałów dodatkowych, prowadzenia opieki metodycznej dla nauczycieli, sponsorowania nagród, np. dla laureatów szkolnych olimpiad i konkursów.
Jak poinformowała rzeczniczka, "34 dyrektorom wydano zalecenia niepodejmowania zobowiązań ograniczających prawo wyboru podręcznika przez nauczyciela". "Dyrektorom zalecono również doprowadzenie sytuacji do stanu zgodnego z prawem, co w praktyce oznacza rozwiązanie umów z wydawnictwami" - powiedziała Wietrzyk.
Zastrzegła, że wydanie zaleceń rozwiązania umów z wydawnictwami było możliwe w tych szkołach, w których dyrektorzy podpisali kilkuletnie umowy; najczęściej były to umowy trzyletnie. "W części szkół dyrektorzy nie podpisali umów, natomiast przyjęli sprzęt za symboliczną złotówkę lub bezpłatnie, w formie użyczenia. Brak było możliwości prawnych podjęcia przez kuratora działań w zakresie sprawdzenia, czy takie zachowanie może mieć charakter korupcyjny, dlatego też śląski kurator oświaty przekazał policji kopie protokołów kontroli oraz materiały otrzymane od Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji" - poinformowało kuratorium.
W sumie przeprowadzono 90 kontroli na terenie całego województwa, w różnych typach szkół. Na terenie delegatury kuratorium w Bielsku-Białej skontrolowano 28 szkół, a w 14 z nich wydano zalecenia dotyczące rozwiązania umów z wydawnictwami; w delegaturze częstochowskiej wizytatorzy skontrolowali 14 szkół, a w 2 wydano zalecenia; w gliwickiej - kontrolę przeprowadzono w 5 szkołach, a zalecenia wydano w 3; w rybnickiej - kontrola odbyła się w 22 placówkach, zalecenia otrzymało 11; w sosnowieckiej delegaturze przyjrzano się kwestii wyboru podręczników w 19 szkołach, zalecenia dostały 2; na terenie wydziału kuratorium obejmującego m.in. Katowice, Tychy i powiat bieruńsko-lędziński w 2 skontrolowanych szkołach zalecono rozwiązanie umów (jedna delegatura obejmuje swoim zasięgiem kilka miast i powiatów).
Ponadto wszczęto kontrole w kilku innych szkołach po tym jak do kuratorium wpłynęły anonimowe informacje o ewentualnych nieprawidłowościach.
Kwestię wyboru podręczników regulują m.in. zapisy ustawy o systemie oświaty. Wynika z nich, że nauczyciel "ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego"; dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego.(PAP)

Polecamy: Szumilas: nieprawidłowości przy wyborze podręczników trzeba zgłaszać samorządom