Nowe przepisy umożliwią większej liczbie osób przystępowanie do egzaminów poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego. Przygotowane regulacje są adresowane do zagranicznych partnerów gospodarczych, cudzoziemców – kandydatów na studia, osób, które wiążą swoją działalność lub karierę zawodową z Polską, w tym ubiegających się o obywatelstwo polskie. Nowe przepisy ułatwią tym osobom uzyskanie urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego.
Obecny system przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego jest niewystarczający. Aktualnie egzaminy takie przeprowadza Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Po zmianach system ten zostanie zdecentralizowany.
W miejsce obecnej komisji zostanie powołana Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Zasadnicza zmiana polega jednak na możliwości przyznania uprawnień do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego:
1) polskim lub zagranicznym szkołom wyższym prowadzącym studia z zakresu filologii polskiej,
2) polskim lub zagranicznym podmiotom, które od co najmniej trzech lat prowadzą lektoraty lub zajęcia z nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne (chodzi np. o szkoły językowe, instytuty i szkoły polskie za granicą).
Uprawnienia te będą nadawane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii komisji. Pierwsze uprawnienia będą przyznawane na 2 lata, kolejne na okres nie dłuższy niż 5 lat. Rozwiązanie to zapewni okresową ocenę działalności podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów i zapewni ich należyty poziom. Podmiot uprawniony do organizowania egzaminów będzie rejestrował osoby zainteresowane przystąpieniem do nich i wprowadzał ich dane do elektronicznej bazy prowadzonej przez komisję.
Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów oraz informacje o terminach i miejscach ich przeprowadzania będą publikowane w BIP na stronie ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Po decentralizacji systemu Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zajmie się jego koordynacją oraz nadzorem nad prawidłowym przebiegiem egzaminów, a w szczególności oceną realizacji egzaminów i działalności komisji egzaminacyjnych (np. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będzie mogła wydawać zalecenia podmiotom uprawnionym). W określonych sytuacjach komisja będzie mogła też cofać uprawnienia do przeprowadzania egzaminów. Ma także dokonywać okresowej analizy funkcjonowania całego systemu i formułować rekomendacje w tym zakresie. O przeprowadzenie takiej analizy będzie mógł wnioskować do komisji minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Wskazano również sytuacje, kiedy certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego będzie można uzyskać bez konieczności zdawania egzaminu.
Przewidziano także dodatkowe poziomy biegłości językowej (obecnie są trzy: podstawowy, średnio-ogólny i zaawansowany), czyli możliwe będzie uzyskanie certyfikatu na 6 poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jest to zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, przewidującym sześć poziomów znajomości języków. Rozwiązanie to powinno ułatwić np. międzyuczelnianą wymianę studentów.
Dla dzieci i młodzieży przewidziano możliwość uzyskania certyfikatu na poziomach: A1, A2, B1, B2.
Nowe przepisy zapewnią spójność polskiego systemu poświadczania znajomości języka polskiego z międzynarodowymi wymogami dotyczącymi certyfikacji znajomości języków obcych. W efekcie zwiększy się mobilność zawodowa i edukacyjna osób, dla których polski jest językiem obcym.
Proponowane regulacje powinny wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Obowiązek szkolny nie dla cudzoziemca>>