Kwestią łączenia funkcji kuratora oświaty z mandatem radnego sejmowa komisja edukacji zajmuje się od grudnia ub.r. Zajęła się tym na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego. W efekcie wystosowała dezyderat adresowany do premiera Donalda Tuska w tej sprawie. Zapisano w nim, że łączenie funkcji kuratora oświaty z mandatem radnego może prowadzić do konfliktu interesów. Posłowie zaznaczyli też, że może to również dotyczyć innych stanowisk, znajdujących się pod kierownictwem wojewody.
W dezyderacie komisja zwróciła się do premiera o przygotowanie projektów zmian ustawowych, systemowo rozwiązujących problem konfliktu interesów wynikający z łączenia funkcji w administracji rządowej z mandatem radnego.
W kwietniu wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska zadeklarowała na posiedzeniu komisji edukacji, że MAC przeanalizuje zagadnienie łączenia przez jedną osobę funkcji kuratora oświaty z pracą radnego w samorządach różnych szczebli. "Potencjalnie połączenie tych stanowisk powoduje konflikt interesów" – mówiła wówczas.
Niezależnie od tych działań projekt nowelizacji ustawy zakładający zakaz łączenia funkcji kuratora lub wicekuratora oświaty z mandatem radnego przygotowali posłowie Solidarnej Polski. To ten projekt został skierowany w czwartek po pierwszym czytaniu do dalszych prac w podkomisji.
"Uważamy wprowadzenie zakazu łączenia stanowiska kuratora lub wicekuratora z mandatem radnego za zasadne ze względu na to, że może dochodzić do sprzeczności interesów wynikających z ustawowych zadań nałożonych na osoby pełniące określone funkcje. Istnieje też zagrożenie, że wypełnienie obowiązków na jednym z zajmowanych stanowisk będzie miało wpływ na decyzje podejmowane w związku z innym stanowiskiem lub urzędem" - mówiła w imieniu wnioskodawców Marzena Wróbel (SP).
Przypomniała, że kurator m.in. sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do organów prowadzących szkoły publiczne, czyli samorządów.
Wiceminister edukacji Joanna Berdzik poinformowała, że nie ma jeszcze stanowiska rządu w sprawie projektu Solidarnej Polski, jeśli zaś chodzi o stanowisko resortu edukacji to "co do istoty to kierunek zmiany jest właściwy". Jednocześnie wiceminister zaznaczyła, że "wprowadzenie zakazu łączenia mandatu radnego z funkcją kuratora lub wicekuratora powinno być rozważane w szerszym kontekście". "To powinno być rozwiązanie systemowe obejmujące inne stanowiska kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, które podlegają wojewodzie" - oceniła.
Także według Biura Analiz Sejmowych oraz sejmowego Biura Legislacyjnego sprawa zakazu łączenia funkcji kuratora z mandatem radnego powinna być rozpatrywana w szerszej perspektywie, dotyczącej większej części administracji rządowej na terenie województwa. Uważają one również, że kwestia ta powinna być uregulowana nie w ustawie o systemie oświaty, lecz w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. (PAP)