W jednej z interpelacji posłowie wskazują, że okres urlopu wypoczynkowego, przypadający w okresie ferii letnich, to również okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy i nieświadczenia pracy przez zastępowanego nauczyciela. Umowa na zastępstwo trwa więc również w tym okresie, tym bardziej, że nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w czasie i wymiarze ferii szkolnych (art. 64 ust. 1 i 5 Karty Nauczyciela).

Czytaj:​ Podwyżki dla nauczycieli w 2023 - Sejmowe komisje poparły projekt budżetu>>

Czytaj w LEX: Urlop dyrektora a nietypowe sytuacje w szkole >>>

Czytaj w LEX: Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom >>>

Przepisy niejasne

Jeżeli nauczyciel będzie chciał dochodzić swoich praw, to musi zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Ona zaś dokona kontroli, czy nie naruszono prawa do urlopu wypoczynkowego nauczyciela. Następną możliwością jest skierowanie do sądu pracy pozwu o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich, na zasadzie art. 189 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2021 e. poz. 1805 ze zm.).

 

- Problem w tym, iż zakładając że nauczyciel był zatrudniony na zastępstwo w roku szkolnym 2021/2022 sąd musiałby rozpatrzyć żądanie do końca zajęć dydaktycznych w 2023 r. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że sąd nie zdąży w wyznaczonym terminie rozpatrzyć sprawy. Ponadto nauczyciel jest zmuszony do zaangażowania się, aby dochodzić swoich praw. Prawo więc powinno być jasne i czytelne, a nie zmuszać nauczyciela do angażowania sądu czy Państwowej Inspekcji Pracy - zwracają uwagę posłowie.

Czytaj w LEX: Urlop wypoczynkowy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli - nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu >>>

Czytaj w LEX: Wymiar urlopu dla nauczycieli placówek feryjnych i nieferyjnych >>>

Regułą urlop w naturze

- Regułą wynikającą z art. 64 ustawy – Karta Nauczyciela jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w naturze - podkreśla wiceminister Dariusz Piontkowski. - W przypadku, gdy nauczyciel ma prowadzić zajęcia do czasu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym (np. 2021/2022), należy zawrzeć z nim umowę o pracę na czas określony umożliwiający wykorzystanie w naturze w okresie ferii letnich przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel, który będzie zatrudniony przez okres 10 miesięcy w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Natomiast nauczycielowi zatrudnionemu przez okres krótszy niż 10 miesięcy, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia - wskazuje.

 

Wskazuje, że umowa o pracę na czas określony (w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela) powinna zostać zawarta z nauczycielem na okres umożliwiający wykorzystanie w naturze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że ustawa – Karta Nauczyciela nie zawiera przepisu stanowiącego, że po 1 września umowa o pracę może zostać zawarta jedynie do czasu zakończenia zajęć w danym roku szkolnym.

Czytaj w LEX: Zastępstwo dyrektora szkoły i przedszkola >>>

Czytaj w LEX: Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli >>>