System Informacji Oświatowej (SIO) działa od 2005 r. Jest to elektroniczna baza danych, zawierająca statystyczne i indywidualne dane o placówkach oświatowych. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesyłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków czyli dane niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa.
Obecna struktura SIO obejmuje centralną bazę danych SIO (której administratorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz lokalne bazy danych SIO (których administratorami są dyrektorzy szkół i placówek oświatowych). Według resortu edukacji, komunikacja bazy danych SIO i kilkudziesięciu tysięcy lokalnych baz danych SIO stwarzała problemy. Resort edukacji, zwracał uwagę m.in. na to, że nie jest ona odporna na awarie lokalnych komputerów, co powoduje liczne utraty danych przez jednostki.
Zgodnie z przyjętymi zmianami, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane do bazy SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową, a nie - jak obecnie - poprzez bazy lokalne w szkołach.
Obecnie system zakłada sekwencyjność przekazywania danych. Najpierw do lokalnej bazy danych SIO wprowadza się dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela (tj. imię, nazwisko, PESEL), a dopiero po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadza się pozostałe dane – dane dziedzinowe. Następnie dane te są eksportowane i przekazywane do jednostki prowadzącej lub rejestrującej, następnie do kuratoriów oświaty i na koniec do MEN. Nowe rozwiązanie uprości procedurę wprowadzania danych.

Zgodnie z nowelą odejdzie się od gromadzenia w SIO m.in. danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych.
W noweli są także przepisy nowelizujące przyjęte w grudniu ub.r. ustawy: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Chodzi o zmiany doprecyzowujące i porządkujące m.in. funkcjonowanie klas łączonych, eksperymentu edukacyjnego, postępowania rekrutacyjnego do klas wyższych szkół sportowych, szkół branżowych II stopnia oraz przyjmowania do szkół uczniów przybywających z zagranicy w obecnym roku szkolnym 2016/17.
Nowelizacja umożliwia również stosowanie w branżowej szkole I stopnia podręczników opracowanych zgodnie z obecnie obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych podstawą programową. MEN uzasadnia to tym, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – jeżeli chodzi o zakres celów kształcenia i treści nauczania – nie zmienia się w stosunku do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.
Szkoły branżowe I stopnia ruszą 1 września 2017 r. W okresie przejściowym (lata 2017/18, 2018/19, 2019/20) uczyć się w nich będą jeszcze absolwenci gimnazjum. Absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej rozpoczną naukę w tym typie szkoły dopiero od roku szkolnego 2019/20.
Większość przepisów nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 24 lipca 2017 r. Jak tłumaczy MEN, zaproponowany termin umożliwi wpisanie ważnych danych dotyczących rejestru szkół i placówek oświatowych do systemu przed rozpoczęciem roku szkolnego. (PAP)