Sytuacja dotyczy możliwości zakazu wjazdu na nieruchomość, na której jest budynek biurowy oraz parking, pojazdów z instalacją LPG lub samochodów, co do których zachodzi obawa, że ich stan techniczny spowoduje trwałe zabrudzenia kostki na parkingu itp.

Czy właściciel nieruchomości, na której jest budynek biurowy i obok parking (na dworze) może zakazać na niego wjazdu pojazdom spełniającym pewne kryteria (np. postawić znak zakaz wjazdu z odpowiednią tabliczką)?

Czy dopuszczając w umowie najmu jedno miejsce postojowe dla najemcy, właściciel musi zaakceptować każdy typ/rodzaj pojazdu na tym placu?

Odpowiedź

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się parking ma prawo ustalać zasady użytkowania tego parkingu, w tym ograniczyć korzystanie z niego przez określonego rodzaju pojazdy. Podejmując decyzje w tym zakresie korzysta bowiem z przysługujących mu uprawnień właścicielskich.Skoro korzystanie z parkingu odbywa się na podstawie umowy najmu, to jego warunki ustalane są przez strony takiej umowy na zasadzie swobody umowy. Strony do takiej umowy mogą, ale nie muszą przystąpić. Właściciel nieruchomości, jako wynajmujący może zaoferować najemcy określoną treść umowy, którą najemca może choć nie musi zaakceptować.Wynajmujący ryzykuje tym, że nie znajdzie chętnych akceptujących jego warunki, ale nie można go zmusić do złagodzenia wymogów, albowiem parking należy do niego i to on, nie zaś potencjalni najemcy, decyduje o tym w jaki sposób parking będzie wykorzystywany.


Zupełnie bez znaczenia w tej sytuacji jest to, że np. przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie bądź inne regulacje dopuszczają parkowanie pojazdów z instalacją LPG na parkingach znajdujących się na wolnym powietrzu. Nie chodzi bowiem o to, czy parkowanie jest dopuszczalne w świetle przepisów technicznych, lecz o sferę prywatną, a mianowicie zasady korzystania z cudzej własności, które ustalane są przez właściciela nieruchomości i mieszczą się w ramach przysługującego mu prawa własności.