Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak tłumaczył w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu, że prawo restrukturyzacyjne zawiera przepisy o pomocy publicznej. Mają ona na celu umożliwienie udzielenia wsparcia ze środków publicznych podmiotom objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym, bez naruszenia przepisów prawa unijnego i bez konieczności zgłaszania tego Komisji Europejskiej, jako dozwoloną prawem unijnym pomoc publiczną.

Dlatego - tłumaczył Piebiak - prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał notyfikacji Komisji Europejskiej projektu „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”, na który składały się przepisy prawa restrukturyzacyjnego oraz rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. To ostatnie utraciło jednak moc 1 stycznia 2017 r.

"Przewidziane w projekcie zmiany w ustawie (...) mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów tej ustawy, dotyczących pomocy publicznej, do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w ramach postępowania notyfikacyjnego dotyczącego wspomnianego programu pomocowego" - wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że proponowane zmiany w istocie polegają na doprecyzowaniu lub uszczegółowieniu przepisów już obowiązujących, zgodnie z sugestiami przestawionymi przez Komisję. Wytłumaczył, że wprowadzenie zmian pozwoli na wejście w życie wydanej przez KE warunkowo decyzji pozwalającej na udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację bez konieczności indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

"Jest to o tyle istotne, że procedura indywidualnej notyfikacji trwa średnio 15 miesięcy i w praktyce oznacza niemożność przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem środków publicznych" - podkreślił.

Dodał, że projektowana ustawa ma dać upoważnienie ustawowe do wydania przepisów wykonawczych analogicznych do tych, które utraciły moc z początkiem tego roku.

"Projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie (...) Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim przewidziane w nim ulgi w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych mogą być udzielane jako pomoc publiczna na restrukturyzację i w jakim mogłyby być one bliżej uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów" - poinformował wiceminister.

"Proponowane w projekcie instrumenty prawne umożliwią sprawne funkcjonowanie systemu pomocy publicznej jako efektywnego źródła wsparcia procedur restrukturyzacyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" - zaznaczył. Dodał, że rząd ma nadzieję na szybkie procedowanie projektu.

Tadeusz Cymański z PiS wskazał, że projekt dostosowuje nasze prawo w taki sposób, aby stworzyć nieskrępowane warunki do pomocy. Podkreślił, że adresatem jej są małe i średnie przedsiębiorstwa. W imieniu PiS poprosił Sejm o poparcie tej "bardzo dobrej inicjatywy".

Paweł Grabowski z Kukiz'15 ocenił, że jest to dobry projekt implementujący przepisy europejskie i zapewnił, że jego klub go poprze. "Jest dobry, bo ma faktycznie pomóc tym małym i średnim przedsiębiorcom" - podkreślił.

Także Jerzy Meysztowicz (N) mówił, że należy poprzeć przedstawione przez rząd propozycje, bowiem ułatwią one dostęp do pomocy restrukturyzacyjnej dla małych i średnich firm.

Teraz projekt trafi do komisji gospodarki i rozwoju oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka. (PAP)

Autor: Marcin Musiał