Za głosowało 278 posłów, przeciw było 1, wstrzymało się 151. 
CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to rejestr firm prowadzonych przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Celem jej uruchomienia było umożliwienie mikroprzedsiębiorcom bezpłatnej rejestracji, dokonywania zmian, aktualizacji danych online - bez składania jakichkolwiek papierowych dokumentów. 
Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przygotował resort gospodarki. Ustawa uproszcza procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG, ujednolica zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG, poszerza zakres danych zawartych we wpisie do rejestru, ogranicza zakres danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej, ułatwia dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz umożliwia rezygnację z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. 
Jak mówił posłom podczas prac w komisji wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk, nowela ma na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie prawa i realizację postulatu przedsiębiorców. 
"Mamy okres 4-letniej działalności tej ewidencji scentralizowanej i to jest okres, w którym obserwowaliśmy, w jaki sposób ten rejestr działa, w jaki sposób działa kontakt z przedsiębiorcami. (...) Wyodrębniliśmy kilka elementów, w których konkretne zapisy tej ustawy chcemy zmienić w tym celu, aby przedsiębiorca nie musiał w długim okresie czasu czekać na rozstrzygnięcia administracji" - mówił. 
Kluczowe zmiany dotyczą uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań w CEIDG. Chodzi o to, że dziś, aby wykreślić lub zmienić wpis w CEIDG potrzebne jest postanowienie ministra gospodarki, nawet w odniesieniu do tak jednoznacznych spraw jak śmierć przedsiębiorcy. 
"W dzisiejszej rzeczywistości prawnej są to naprawdę ogromne ilości wpisów i powoduje to skutek praktyczny dla przedsiębiorcy taki, że na oczywistą rzecz czeka długi czas. (...) Ta nowelizacja ma uprościć i sprowadzić do czynności czysto technicznej takie wpisy. (...) Podobnie jak w wypadku upływu 24-miesięcy po zawieszeniu działalności gospodarczej" - opisywał Bąk. 
Kolejna zmiana dotyczy składania wniosków o wpisanie do rejestru z datą przyszłą, zanim przedsiębiorca faktycznie rozpocznie działalność. W obecnym stanie prawnym niedoszły przedsiębiorca żeby wykreślić się z rejestru potrzebuje odrębnego postępowania, a jego dane zostają w rejestrze pomimo że de facto nie został on przedsiębiorcą. Ten przypadek ma zostać wyelimionowany poprzez umożliwienie przedsiębiorcy zrezygnowania z wpisu, jeśli jeszcze nie zaczął działalności gospodarczej. 
Nowela ma też rozwiązać problem bezprawnego rejestrowania przez firmy działalności pod cudzym adresem. Jak podaje MG, takich przypadków jest kilka tysięcy rocznie, a postępowanie o wykreślenie takiej firmy z ewidencji jest długotrwałe i uciążliwe dla oszukanych oraz obciąża też niepotrzebnie resort gospodarki. 
Nowe przepisy zawierają wymóg, by przedsiębiorca, który rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), miał tytuł prawny do nieruchomości wpisywanej do rejestru. Tytuł prawny oznacza dokument potwierdzający własność, dzierżawę, najem, użyczenie, lub jakąkolwiek inną ustną lub pisemną formę zgody właściciela nieruchomości na prowadzenie w tym miejscu działalności gospodarczej. 
W myśl noweli przedsiębiorcy nie będą musieli pokazywać dokumentów przy rejestracji. Okazać tytuł do nieruchomości trzeba będzie jedynie w wypadku wszczęcia przez Ministerstwo Gospodarki postępowania o wykreślenie, które wykonywane jest na czyjś wniosek. Nowela przewiduje też uproszczony tryb i obligatoryjne wykreślanie przedsiębiorców, którzy nie mają tytułu prawnego do lokalu. 
Działająca od 1 lipca 2011 r. CEIDG umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie tej znajdowało się 2 mln 67 tys. 923 aktywnych wpisów.